Jump to content

Тыркуей

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
‎(Тырку къызыхэкӀар)
Тырку
тыр-бз. Türkiye Cumhuriyeti
Дэмыгъэ Тыркум
Тыркум и нып Тыркум и дэмыгъэ

Кординатхэр: 39°03′00″ с. ш. 34°57′00″ в. д. / 39.05° с. ш. 34.95° в. д. (G)

Гоуидзэр: «Yurtta Barış, Dünyada Barış»
Къэрал уэрэд: «İstiklâl Marşı» (Макъ едэӀун (info))
Щыхалъхьар 1923
Нэхъышъхьэбзэхэр Tыркубзэ
Къалэ нэхъышъхьэр Анкара
Къалэ нэхъ инхэр Анкара, Истанбул, Измир, Бурса, Адана, Анталиэ
ӀэнатӀэ хабзэр парламент республикэ
Президент
Премиер-министр
Реджеп Тайип Эрдогъан
Ахьмет Давутогълу
ШӀыпӀэр
• Псори
• % псым пӀэуэ иубыдыр
37-нэ дунем
780 580 км²
1,3
Къэралым и джылэр
• ЗэралъытэмкӀэ (2009)
Ӏувагъыр

72, 500, 000 цӀыху (17-нэ)
95,5 цӀыху/км²
ВКӀуП
  • КъыхэкӀыр (2008)
  • Зы цӀыхум къытехуэр

$748,301 млрд  (16-нэ)
$10,737
Сомыр (Валутэр) тыркум и лира (RON)
Интернет-доменхэр .tr
Телефон кодыр +90
Зэманыгъуэхэр +2
Тырку Уикисурэтылъэм

Тырку (тыр-бз. Türkiye Cumhuriyeti) — Еуропэмрэ Азиэмрэ хэт къэрал. Къалэ нэхъышъхьэр — Анкара. 1923-рэ илъэсым, Осмэн Империер зызэхэзым, къэралыгъуэ щхьэху хъуа. Хы ЩӀыгугурытымрэ, Хы ФӀыцӀэмрэ я зыхуакум дэтщ. 2000-рэ гъэм Еуропэ-Зэкъуэтым хэхьану Ӏэмал зиӀэ къэралыгъуэкӀэ ящӀащ.

Къалэ нэхъыщхьэр — Анкара. Янэхъ къалэ иныр — Истамбыл.

Къэралыгъуабзэр — Тыркубзэщ.

Къэрал уэрэд[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тырку къэралыр и уэрэд ар Истиклал Маршыщ (хуитыныгъэ марш).[1] Марш хуитыныгъэмкӏэ гугъэмкӏэ теухуауэр. Осман Зеки Ӏюнгёр мы уэрэдым ищӏащ икӏи Мэхьмэт Акиф Эрсой, цӏэрыӏуэ тхакӏуэ псалъэхэр итхащ.

Gallery[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  1. İstiklâl Marşı.