Нэхъыщхьэ бзэр

Къыздихар Уикипедиэ
(Нэхъышъхьэбзэр мыбы къыхэкIащ)
Jump to navigation Jump to search
Broom icon.svg Мы тхыгъэм и стилыр энциклопедиэм екӀукъым, иэ адыгэбзэм иобакъуэ.
Тхыгъэр гъэтэрэзын хуэй Википедиэм и стил хабзэмкӀэ.

Формациэ мыщӀа тхыгъэр мыбдеж игъэувэ. Last edited 6 years ago by YiFeiBot