Хэкумэтх кординатхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Координат сферэ

Хэкумэтх координатхэр — дунейм и щӀыпӀэхэр къыхэзыгъэхукӀ тэмыгъэхэ. Координатхэр ди ЩӀыгум нэмыщӀ, уафэ сферэми адрей планетэхэми къыщагъэсэбэп.

Хэкумэтх координатхэр ятхын щхьа къагъэсэбэп WGS84 системэр.