Къэрал уэрэд

Къыздихар Уикипедиэ

Къэрал уэрэд — къэралым и зы пщIэшхуэ зиIэ символ. Къэрал уэрэдыр и нэхъыбэм гуфIэгъуэ макъамэщ е поэт-макъамэу зэхалъхьа уэрэдщ. Ар къагъэсэбэп, къаралым и унафэм елъытауэ пщIэ зиIэ сытхуэдэ мероприятиеми.

Урысейм и къэрал уэрэд[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Урысейм и къэрал уэрэдыр накъыгъэм и 9-м ТекIуэныгъэ махуэшхуэм теухуауэ къыщрагъауэ

Урысейм и иджрей къэрал уэрэдр кърагъауэ Александра Александрова и макъамэмрэ Сергей Михалков зэхилъхьа уэрэд «Россия — священная наша держава» зэгъусэу.[1]

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Нэхъыжь дыдэ къэрал уэрэдыр зэхалъхьауэ щтащ 1568-1572 гъэхэм Нидерлэндхэ къэралым. Ауэ Еуропэм къэрал уэрэдхэр нэхъ ухуауэ зыхэлъэхьэн щыщIадзар XIX лъэхъэнэращ.

Иджрей зэманым дэтхэнэ къэралыми дэтхэнэ убгъуа хуитыныгъэ зиIэ щIыпIэхэми я къэрал уэрэд яIащ.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Китаим и къэрал уэрэдым и псалъэхэр
АШЗ-м и къэрал уэрэдыр Бостон щекIуэкI бейсбол джэгум щыжаIэ

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]