Къэрал уэрэд

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Къэрал уэрэд — къэралым и зы пщӀэшхуэ зиӀэ символ. Къэрал уэрэдыр и нэхъыбэм гуфӀэгъуэ макъамэщ е поэт-макъамэу зэхалъхьа уэрэдщ. Ар къагъэсэбэп, къаралым и унафэм елъытауэ пщӀэ зиӀэ сытхуэдэ мероприятиеми.

Урысейм и къэрал уэрэд[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Урысейм и къэрал уэрэдыр накъыгъэм и 9-м ТекӀуэныгъэ махуэшхуэм теухуауэ къыщрагъауэ

Урысейм и иджрей къэрал уэрэдр кърагъауэ Александра Александрова и макъамэмрэ Сергей Михалков зэхилъхьа уэрэд «Россия — священная наша держава» зэгъусэу.[1]

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхъыжь дыдэ къэрал уэрэдыр зэхалъхьауэ щтащ 1568-1572 гъэхэм Нидерлэндхэ къэралым. Ауэ Еуропэм къэрал уэрэдхэр нэхъ ухуауэ зыхэлъэхьэн щыщӀадзар XIX лъэхъэнэращ.

Иджрей зэманым дэтхэнэ къэралыми дэтхэнэ убгъуа хуитыныгъэ зиӀэ щӀыпӀэхэми я къэрал уэрэд яӀащ.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Китаим и къэрал уэрэдым и псалъэхэр
АШЗ-м и къэрал уэрэдыр Бостон щекӀуэкӀ бейсбол джэгум щыжаӀэ

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]