Уикипедиэ:Тхыгъэм и гъэхьэзырыгъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Тхыгъэм и гъэхьэрэзыгъуэ (ерэ стаб) — апхуэдэу Уикипедиэм щоджэ, тхыгъэ ятхын щIадзауэ намыгъэсахэм ерэ мащIэ тхыгъэ фIэкIа зимыIэхэм. Тхыгъэ нэмыгъэмахэм тхыдэ ятхым теухуауэ нэхъыщхьэ информациэмрэ зэтеухуамрэ къыхэгъщахэу щытщ. Гъэхьэзырыгъуэхэм епха шаблонхэр щIагъувэр тхыдэм и щIыгъым, тхыдэм теухуауэ игъута информациэр мащIэм, ерэ тIэкIу-тIэкIуурэ тхыдэр къезыгъэжам итхын игугъэмэ.

ФIыуэ яхэлъымрэ Iейуэ яхылъымрэ[edit source]

КIэщIу щытми, тхыдэм еджэхэм а мащIэ тхыдэри сэбэп щыхуэхъу къохъу, зэджэр зэтеухуар къыгуригъаIуэу. Ауэ мащIэ тхыдэ куэд щилъым деж, иныкъуэхэм Уикипедиэм апхуэдэу мащIэ тхыгъэ тIэкIухэм фIэкIа имылъу къащыригъэхъу. Куэдми ар ягу иримыхьыну щытщ, зэджэну зыхуейм теухуауэ куэд имылъмэ.

Шаблоныр зэтраувэмрэ зэтрахыжымрэ[edit source]

Гъэхьэзырыгъуэ тхыгъэхэр къыхагъэщ шаблон Last edited 6 years ago by YiFeiBot

. Тхыдэр зытхым, тхыдэр фIы хъуауэ шаблоныр тепхыж хъуну щыту игугъэм, трихыж хъунущ.

Тхыдэм къызэригъэлъагъуэхэр[edit source]

Къыщыплъыхъуэ хъунур[edit source]

Категориэ:Уикипедиэ:Тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблонхэр — мыбы тхыгъэ нэмыгъэсахэмрэ, нэхъыфI щIыжын хуей тхыгъэхэмрэ я шаблонхэр илъщ.