Jump to content

НапэкӀуэцӀ нэхъыщхьэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Уикипедиэм къеблагъэ,

щӀэнгъуазэ хуитщ, щхьэдж и редакциэ иригъэкӀуэкӀыфынущ!

Нобэ 2024 гъэм Мэкъуауэгъуэ 19, Бэрэжьей. Джыпсту тхыгъэ 1,638 диӀэ.

ТхыгъэфӀ[Еплъын

Адыгэ лъэпкъыжьхэм я тхыдэмывэ лъэхъэнэм (илъэс мелуан 2.5-рэ ипэкӀэ щыщӀэдзауэ) къыщӀедзэри — гъущӀ лъэхъэнэм (ди лъэхъэнэм ипэкӀэ е 8-нэ лӀэщӀыгъуэ) носыр.

Ижь-ижьыж лъандэрэ цӀыху Къауказым исащ. Къаукъаз дэтӀэсхьэныгъэ теухуа щӀэныгъэлӀэхэр зэдэгурыӀуэркъым. Я нэхъыбэу зэрыжаӀэмкӀэ цӀыху Къаукъазым къызэрыхъуа, нэгъуэщӀхэм зэрыжаӀэ ипщэкӀэ зыкъикӀауэ цӀыхухэр Ищхъэрэ Еуропэм деж здэкӀуэнущ.

Нэхъыбу...

Тхыгъэ дэгъуэ[Еплъын

Фернандо Кортес Монрой Писарро Алтамирано (исп-бз. Fernando Cortes Monroy Pizarro Altamirano), къыздэхъуар Медейиным Эстремадура провинциэм 1485 гъэм; дунем здехыжьар Кастийеха де ла Куэста Андалусиэм 1547 гъэм дыгъэгъазэм и 2. Нэхъ зэрацӀыхур Фернандо, Эрнандо, Фернан иэ Эрнан Кортес (эсп-бз. Hernan Cortes) — Эспаниэм и конкистадор, Мексикэр зыубыду ацтекхэм я къэралыр хэзгъэкӀуэдар. Пщы Карл V-м ӀэнатӀэ Marques del Valle de Oaxaca (Оахакэ къуэм и маркиз). И гъашъэм тепсэлъыхьу макӀэ тхылъ къэнахэр, абы шъхьэкӀэ тхыдэщӀэныгъэм и лъэжьыгъэхэр Ӏэуэ зэхокӀхэр я гупшэсыгъэхэмкӀэ.

Нэхъыбу...

ПщӀэрэ уэ...[Еплъын

Кроу лъэпкъым щыщ хулъхугъэхэм я сурэт
Кроу лъэпкъым щыщ хулъхугъэхэм я сурэт

Мазэ екӀуэкӀым[Еплъын

Нобэ
Мэкъуауэгъуэм и
2024

Вики-Махуэ Гъэпс: Мэкъуауэгъуэ

Къалъхуахэр

more: Категориэ:Мэкъуауэгъуэм къалъхуахэр

Дунейм ехыжахэр

more: Категориэ:Мэкъуауэгъуэм дунейм ехыжахэр
 

Сурэт хэхар[Еплъын

Зэхэлъыгъуэр[Еплъын

Персонэхэр

АртистхэрЛэчтхыгъакӀэхэрАрхитекторхэрУсакӀуэхэрДжэгуакӀуэхэрЗекӀуэлӀхэрРежисорхэрЩӀэныгъэлӀхэр

Дин

ЧыристэныгъэМыслимэныгъэИудэныгъэБуддэныгъэ

Лъэпкъыгъуэ

ПолитикэБизнесПӀалъэЕгъэджэныгъэЛэжыгъэЦивилизациэСпорт

Математикэ

АлгебрэГеометриэГеометриеМатематикэ логикэрСтатистикэМатематикхэр

Дуней

ГъащӀэЩӀыгуКосмосМатериэ

ЩӀэнхабзэ

ТхыбзэӀэщӀагъэЛэчтхыгъэАрхитектурэТхыгъэбзэ

Текнологиэ

АвтоматизациэТранспортРоботхэрМачинэхэрТекнологиэ

Хэкумэтх

КъэралхэрПсыхэрӀуащхьэхэр

Биологиэ

ПсэущхьэхэрБзухэрӀэргъэбэгухэрКъэкӀыгъэхэрХьэпӀацӀэхэр

Псори

Уикипедиэ[Еплъын

Хабзэхэмрэ псэлъашъхьэхэмрэ
Уикипедиэм и хабзэхэр
Хабзитху
Тхыгъэр зэрщӀыныр дауэ?
Тхыгъэхэр зэрыгъэтэрэзыныр дауэ?
Уикипедиэм и мыхьэнэр сыт?
Тхыгъэхэр
Тхыгъэ нэхъыфӀхэр
Тхыгъэ дэгъуэхэхэр
Ихын хуэй тхыгъэхэр
ЩӀэху ихын хуэйхэр
ЗэфӀэгъувэжын хуэйхэр
ЦӀэр зэхъуэкӀыным
ЗэхэгъэкӀын
Зэхэгъэхьэн


Фонд Уикимедиэм къыдэщӀ проэктхэр[Еплъын
Уикипедиэр пэмыкӀ бзэхэмкӀэ:[Еплъын