Jump to content

‎Зэгъэзэхуэжагъащӏэхэр

ИщӀагъым зэрызэкӀэлъыкӀуэм хуэдэу напэкӀуэцӀым иужьрейуэ зэхъуэкӀыныгъэу иӀауэ хъуар къыщыгъэлъэгъуащ Уикипедиэ.

Гъэтэрэзыгъуэ щӀэхэм я зэгъэзэхуэгъуэ Иужьрей 50 | 100 | 250 | 500 зэхъуэкӀыныгъэхэр 1 | 3 | 7 | 14 | 30 махуитӀым ящӀар къэгъэлъэгъуэн
ГъэпщкӀун‎ ихьахэр | ГъэпщкӀун цӀэ ямыӀэу хэтщ | ГъэпщкӀун зэзгъэзэхуэжахэр | Къэгъэлъэгъуэн ‎ботхэу | Ӏухын мащӀэу зэгъэзэхуэжахэр | Show page categorization | Къэгъэлъэгъуэн Wikidata
13 Бадзэуэгъуэ 2024 02:15 щыщӀэдзауэ ‎зэхъуэкӀыныгъэ щыӀахэр къэгъэлъэгъуэн
 
List of abbreviations:
D
Wikidata edit
Н
This edit created a new page (абы щынэмыщӀ еплъын напэкӀуэцӀыщӀэхэм я спискэр)
цӀ
This is a minor edit
б
This edit was performed by a bot
(±123)
Байт бжыгъэкIэ напэкӀуэцӀым и инагъыр зэхъуэкӀын
Temporarily watched page

12 Бадзэуэгъуэ 2024

11 Бадзэуэгъуэ 2024

10 Бадзэуэгъуэ 2024

9 Бадзэуэгъуэ 2024

8 Бадзэуэгъуэ 2024