Уикисурэтылъэ

Къыздихар Уикипедиэ
(Уикисурэтылъэм мыбы къыхэкIащ)
Jump to navigation Jump to search
Уикисурэтылъэм и логотип

Уикисурэтылъэ (ин-бз. Wikimedia Commons) — сурэтхэм, макъамэхэм, видеуэхэм икIи мыдрей мултимедиэ файлхэм щхьа гупу зэхуэхьэса виртуал ду. Ар Уикимедиэ Фондым и зы нэпэкIуэцI проектщ, хуиту сытхуэдэ медиэ файл илъри къебгъэкIуэкIыу, пхъуэжу иджыри сытхуэдэ щIыкIэкIи къэбгъэсэбэпыну ухуиту.

Уикипедиэми мыдрей Уикимедиэм и Фондыми исхэм хуагъэфащэр, хуиту къралъхьэну зыхуей медиэ файлу хъуар занщIэу Уикисурэтылъэм иралъхьэну, мыдрей бзэ проектхэми а файлхэр кагъэсэбэпыфын щхьа.

Лицензиэ[гъэтэрэзын | edit source]

Уикисурэтылъэм иплъхьэ сурэту хъуар хуитхэу щытын хуейщ, унафэ зэтеухуахэм зыкIи яшхэмыуэу. Сурэт щхьэхуимыт ерэ унафэм пэрыуэр Уикисурэтылъэм ирагъэлъкъым. Уи сурэт уи видеуэ ерэ энциклопедиэ пщIэ зимыIэ файлхэр Уикисурэтылъхьэм иралъхьэкъым. Уикисурэтылъэм файл иплъхьэу хъуар хуиту хэти къызэригъэсэбэп хъунур бдэн хуейщ.

Файлхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Уикисурэтылъэм илъ файлхэр зэрыхэхъуар

Иджыпсту (2014 и нэкъыгъэ пэщIэдзапIэ) Уикисурэтылъэм 21 миллуаным щIигъу файл илъщ. 2013 гъэм Уикисурэтылъэм махуэ къэс 10 000 файлу къралъхьэт.

ГъэкIэ сурэт хахахэр[гъэтэрэзын | edit source]


ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]