Jump to content

Словениэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Словениэ
слоуэн-бз. Republika Slovenija
Дэмыгъэ Словениэм
Словениэм и нып Словениэм и дэмыгъэ

Кординатхэр: 46°10′00″ с. ш. 15°00′00″ в. д. / 46.166667° с. ш. 15° в. д. (G)

Къэрал уэрэд: «Zdravljica» (Макъ едэӀун (info))
Хуитыныгъэм и махуэ 1991 мэкъуауэгъуэм и 25
Нэхъышъхьэбзэхэр словенэбзэ
Къалэ нэхъышъхьэр Лубланэ
Къалэ нэхъ инхэр Лубланэ
ӀэнатӀэ хабзэр парламент республикэ
Президентыр
Премиер-министыр
Борут Пахор
Янезэ Яншэ
ШӀыпӀэр
• Псори
• % псым пӀэуэ иубыдыр
150-нэ дунем
20 253 км²
0,6
Къэралым и джылэр
• ЗэралъытэмкӀэ (2009)
Ӏувагъыр

2 053 355 цӀыху (144-нэ)
99 цӀыху/км²
ВКӀуП
  • КъыхэкӀыр (2008)
  • Зы цӀыхум къытехуэр

$59,413 млрд  (82-нэ)
$29 520
Сомыр (Валутэр) Еуро
Интернет-доменхэр .si
Телефон кодыр +386
Зэманыгъуэхэр +1
Словениэ Уикисурэтылъэм

Словениэ (слоуэн-бз. Republika Slovenija) — Еуропэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщъхьэр — Лубланэ.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тхыгъэ нэхъышъхьэ: Словениэм и хэкумэтх
Словениэм и щӀыпӀэтхыпхъэ

Словениэр Балкан хы тӀыгуныкъуэм хэт. Гъунапкъэхэр здыӀухьэр: ишъхъэрэмкӀэ - Аустриэм, къуэхьэпӀэмкӀэ — Урымым, къуэкӀыпӀэмкӀэ — Межарейм, ипшъэмкӀэ — Хоруатиэм.

Тхыдэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тхыгъэ нэхъышъхьэ: Словениэм и тхыдэр

I лъэхъэнэм иджырей Словениэм и щӀыпӀэр Урым империэм хэхьа. VI лъэхъэнэм Слоуэнэм слоуан лъэпкъхэр ихьахэ. Урым империэр зэхэкӀа яуж Словениэр джэрмэн лъэпкъхэм я ӀэнатӀэм кӀохьэ.

XIV лъэхъэнэм Словениэр Габсбургхэм я империэм хохьэ, зэхэмыкӀыхукӀэрэ 1918 гъэм нэгъунэ хэту. 1918 гъэм Словенэр сербхэм, хоруатхэм, словенхэм я Пэштыхьейм хэт, 1929 гъэм Йугослау хъур.

1991 гъэм, илъэсипшъ зауэм яуж къэрал хуит мэхъур. НАТО-мрэ Еуропэ зэгуэтымрэ 2004 гъэм щыкӀэдзауэ хэт.

Джылэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тхыгъэ нэхъышъхьэ: Словеным и жылэр

Джылу дэсым и бжыгъэр - 2 053 355 цӀыху (2009 гъэмкӀэ). ЛъэпкъкӀэ зэхуэлъытэгъу зэрзэхэкӀхэр - словенхэр (83,1 %), сербхэр (2,0 %), хорватхэр (1,8 %), нэмыщӀхэр.

ДинкӀэ - католикхэр (57,8 %), чыристэнхэр (2,3 %), мыслъымэнхэр (2,4 %).

Гъэр Бжыгъэр
1930 1,2 млн
1953 1,5 млн
1995 1,9 млн
2005 2,0 млн

АдминистрациэмкӀэ и гуэшыгъуэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Словениэм и хэку (2006)

Словениэм — къэрал унитару щыт. АдминистрациэмкӀэ 210 хэку зэхокӀыр (слоуэн-бз. Občina), 12 статистик куейу.

Экономикэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тхыгъэ нэхъышъхьэ: Словениэм и экономикэр

ВКӀуП-ыр 2009 гъэм зэрыхъуар $59,413 млрд. Къэралым и ахъчэр Еуро - конвертациэм хэхьэф.

Дзэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тхыгъэ нэхъышъхьэ: Словениэм и дзэр

И бжыгъэр зэрыхъур мин 9,5. 2010 гъэм зауэ буджэтыр Слоуэнэм 1,3% къэралым и ВКӀуП-м хъуа.

ТехэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]