Jump to content

Налшык

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Республикэм и къалэнэхъышъхьэ
Налшык
Нып Дэмыгъэ
Нып Дэмыгъэ
Къэрал Урысей
Федерациэм и субъект Къэбэрдей-Балъкъэр
Къалэ куей Налшык
Кординатхэр Кординатхэр: 43°30′00″ с. ш. 43°37′00″ в. д. / 43.5° с. ш. 43.616667° в. д. (G) (Я)43°30′00″ с. ш. 43°37′00″ в. д. / 43.5° с. ш. 43.616667° в. д. (G) (Я)
Къалэм и тхьэмадэр Алэкъей Михаил и къуэ Арсен
Щыхалъхьар 1724 гъэм
япэреуэ и гугъыр 1724 гъэм
Хьэблэ  1921 гъэ лъандэрэ
И инагъыр 150 км²
Ӏувагъыр 3568 км²/цӀыху
Агломерациэ 264 924
Лъэпкъхэр адыгэхэр (46,2%)
урысхэр (29,4%)
балъкъэрхэр (15,3%)
нэгъуэщӀхэр (9,1%)
динхэр мусылмэнхэр, чыристэнхэр
Этнохоронимыр налшыкхэр
Зэманыгъуэр UTC+3
Почтэ индексыр 360 000
Автом и кодыр 07
ОКАТО 83 401
Официал сайтыр http://www.adm-nalchik.ru
Налшык (Урысей)
Налшык (Къэбэрдей-Балъкъэр)

Налшык е НалщӀэч (урбз. Нальчик, къэр.-балъкъ. Налчык) — Урысейм щыщ къалэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалэ нэхъыщхьэщ. "НалщӀэч" жыхуиӀэ псалъэр къызытекӀыр адыгэбзэкӀэ псалъитӀ "нал"+"щӀэч" я зы ныкъуэм нал+цӀыкӀу хуэдэу ябжыр. Къапщтэмэ НалщӀэч къалэ нал цӀыкӀум и ку итым ещхьщ. Къалэм и дэмыгъэ нэхъыщхьэр налщ.

Къалэм 269,2 мин цӀыхуу дэсщ (2009 гъэм еплъытмэ), ахэр лъэпкъ-лъэпкъкӀэ гуэшащ:

  1. Адыгэ — 42,8 %
  2. Урыс — 29,8 %
  3. Балъкъэр — 14,2 %
  4. адрейхэр — 13,2 %
Гъэ Жылэдэсхэр
1939 48,0
1959 87,6
1970 145,7
1989 234,5
2002 275,0
2009 269,2