Километр плӀимэ

Къыздихар Уикипедиэ

Километр плӀимэ (км², km², плI. км) — щIылъэр къызарабж бжыгъэ.

Километр плӀимэр — 1 000 метрэм плIимэм хуэдиз мэхъу. Апхуэдэ плIимэм и инагър 1000 м × 1000 м = 1 000 000 м² мэхъу.

Зы километр плIимэр = 1000000м² мэхъу. Абы нэмыщI.

  • 100 гектарым хуэдиз
  • 0,386 102 плIимэ милхэм хуэдиз
  • 247,105 381 акрэхэм хуэдиз мэхъухэ.

Абы къыхэкIыуи:

  • 1 м² = 0,000 001 км²
  • 1 гектарыр = 0,01 км²
  • 1 плIимэ милэр = 2,589 988 км²
  • 1 акрэр = 0,004 047 км² мэхъухэ.