Шэджэм къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Шэджэм къедзыгъуэ
урбз. Чегемский район
Шэджэм къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр
Къалэнэхъышъхьэ Шэджэм
Тхьэмадэ Джэрджэ Анатолий Асчэрбий и къуэ
Джылэр (2010) 68 852
Ӏувагъыр 46 цӀыху/км²
Инагъыр 1503,32 км² (4-рей пӀэ)
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 07

Шэджэм къедзыгъуэ (урбз. Чегемский район) — Къэбэрдей-Балъкъэрэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Шэджэм къалэ.

Джылу дэсыр — мин 68, 852 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 1503,32 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot