Урысейм и федерациэ зэхэтыкӀэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Урысей Федерациэр — къэрал пӀалъэкӀэ зэхуэгъэзахэу, гуэшауэ щыт, я бжыгъэр (2014 гъэмкӀэ) зэрыхъур 85. Федерациэм и къэралхэр урысыбзэкӀэ зэрзэхэкӀхэр: Республика (22 мэхъу), Област (46 мэхъу), Край (9 мэхъу), Автоном округ (4 мэхъу), Федерал Къалэхэр (3 мэхъу), Автоном област (1 мэхъу).

Республикэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

УФ-м и гуэшыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэ
 1. Адыгей
 2. Алтай
 3. Башкырей
 4. Буратей
 5. Дагъыстэн
 6. Ингушей
 7. Карелей
 8. Коми
 9. Къалмыкъэй
 10. Къабардей-Балъкъэр
 11. Къэзаней (Татарстан)
 12. Къэрэшей-Шэрджэс
 13. Марий Эл
 14. Мордовей
 15. Мычгышей
 16. Якутей
 17. Ишъхъэрэ Осетиэ
 18. Тыва
 19. Удмуртей
 20. Хакасей
 21. Чувашей
 22. Чечня

Крайхэр[гъэтэрэзын | edit source]

 1. Алтайскэ
 2. Забайкалскэ
 3. Камчатскэ
 4. Краснодарскэ
 5. Красноярскэ
 6. Пермскэ
 7. Приморскэ
 8. Ставрополскэ
 9. Хабаровскэ

Областхэр[гъэтэрэзын | edit source]

 1. Амурскэ
 2. Архангелскэ
 3. Астэрхъанскэ
 4. Белгородскэ
 5. Бранскэ
 6. Владимирскэ
 7. Волгоградскэ
 8. Вологодскэ
 9. Воронежскэ
 10. Ивановскэ
 11. Иркутскэ
 12. Калининградскэ
 13. Калужскэ
 14. Кемеровскэ
 15. Кировскэ
 16. Костромскаэ
 17. Курганинскэ
 18. Курскэ
 19. Ленинградскэ
 20. Липецкэ
 21. Магаданскэ
 22. Московскэ
 23. Мурмэнскэ
 24. Нижегородскэ
 25. Новгородскэ
 26. Новосибирскэ
 27. Омскэ
 28. Оребургскэ
 29. Орловскэ
 30. Пензенскэ
 31. Псковскэ
 32. Ростовскэ
 33. Разанскэ
 34. Самарскэ
 35. Саратовскэ
 36. Сахалинскэ
 37. Свердловскэ
 38. Смоленскэ
 39. Тамбовскэ
 40. Тверскэ
 41. Томскэ
 42. Тулскэ
 43. Тюменская област
 44. Улиановскэ
 45. Челабинскэ
 46. Ярославскэ

Федерал къалэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

 1. Мэзкуу
 2. Бытырбыху
 3. Севастополь

Автоном област[гъэтэрэзын | edit source]

 1. Джуртей автоном

Автоном округа[гъэтэрэзын | edit source]

 1. Ненецкэ
 2. Хантей-Мансийскэ
 3. Чукотскэ
 4. Ямал-Ненецкэ