Jump to content

Лэскэн къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Лэскэн къедзыгъуэ
урбз. Лескенский район
Лэскэн къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр
Къалэнэхъышъхьэ Анзорей
Тхьэмадэ ХъутӀыжь Заудин Хьэлий и къуэ
Джылэр (2010) 29 274
Ӏувагъыр 55 цӀыху/км²
Инагъыр 523,06 км² (8-рей пӀэ)
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 07

Лэскэн къедзыгъуэ (урбз. Лескенский район) — Къэбэрдей-Балъкъэрэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Анзорей къуаджэ.

Джылу дэсыр — мин 29, 274 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 523,06 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot