Къалэ куей (Урысей)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Къалэ куей — Урысей Федерациэм и зы муниципал къэхъугъэ тип, муниципал къедзыгъуэм хэмыхьэу. Апхуэдэ къэхъугъэхэм я зэфIэкIхэр тIысыпIэ щхьэхуитхэм хуэдэуи муниципал къедзыгъуэхэм я ейхэм хуэдэуи щытыфынущ.

Урысейм, къалэ куей статусыр, муниципал къэхъугъэ щхьэхуиту къыхагъэщащ 200 гъэм федерал унафэ № 131-ФЗ къыдагъэкIамкIэ.

Къалэ куейм и нэхъыбэм хеубыдэ е зы къалэ, е къалэм нэмыщI и гъунэгъуу щылъ къажэр е къуажэхэр хэту. Иджырей зэманым иныкъуэ къалэ куейхэм хагъэхьэн щIадзащ муниципал къедзыгъуэхэри.

Урысей статым 2012 гъэм и пэщIэдзапIэм зэрибжамкIэ, Урысейм къалэ куейуэ 512 иIащ[1]

Гулъытэгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]