Jump to content

Бэхъсэн къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бэхъсэн къедзыгъуэ
урбз. Баксанский район
Бэхъсэн къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр
Къалэнэхъышъхьэ Бэхъсэн
Тхьэмадэ КӀуэкӀэсыкӀуэ Юрий Къадыр и къуэ
Джылэр (2010) 58 042
Инагъыр 829,58 км² (7-рей пӀэ)
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 07

Бэхъсэн къедзыгъуэ (урбз. Баксанский район) — Къэбэрдей-Балъкъэрэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Бэхъсэн къалэ.

Джылу дэсыр — мин 58, 042 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 829,58 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot