Сыхьэт зонэ

Къыздихар Уикипедиэ
(Зэманыгъуэр мыбы къыхэкIащ)
Сыхьэт зонэхэр

Сыхьэт зонэ псалъэм гурыIуэгъуитI иIэщ.

  • Хэкумэтх сыхьэт зонэ — дунейм и щIылъэм меридиан тралъхьахэмкIэ къыхэкIыу зэтраухуа зонэхэ.
  • Админстративнэ сыхьэт зонэ — щIым и Iыхьэ къыхэгъэщхьэхукIа, къэрал здыхэтым и унафэхэм елъытауэ зэтраухуа зонэхэ.

И нэхъыбапIэм административнэ сыхьэт зонэращ нэхъ хэгъэхукIауэ ябжыр. Иджы зэманыр зэтраухуэ Дунейпсэ координированэ зэманым (UTC) къагъэсэбэпу. Иныкъуэ къэралхэм гъэмахуэм я сыхьэтхэр зы сыхьэткIэ япэ ирагъэшри, щIымахуэм ирагъэкIуэтыж мыхьэнэншэу току ямыгъэкIуэдынхэ щхьа.[1]

Зэрызэхадз щIыкIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Урысейм и сыхьэт зонэхэр

Дуней псор меридианхэм къазэрыхэкIыу 24 сыхьэт зонэкIэ угуэшахэщ. Зы сыхьэт зонэм уикIыу адрейм укIуэм, дакъикъэм и мыхьэнэр къонэ, сыхьэтыращ е зы сыхьэткIэ хэхъуэр ерэ хэщIыр. Ауэ къэрал гуэрхэри щыIащ дакъикъэ 30-кIэ е 45-кIэ къащхьэщыкIхэу.

Ишхъэрэрэ Ипшэрэ полюсхэм меридианхэр зы пIэм деж щызэхохьэжхэри, а щIыпIэхэм сыхьэт зонэхэм я мыхьэнэр щокIуэд. ЗэралъытэмкIэ а щIыпIэм дунейпсо зэман къыщагъэсэбэпын хуейуэ ябж, ауэ Ипшэ полюсым ит станциэ амундсен-Скоттым ЩIэ Зелэндым и сыхьэт зонэращ къигъэсэбэпр.

Сыхьэт зонэхэр зэмылIэужыгъуэ къэралхэм[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Зи щIыпIэхэр зы сыхьэт зонэм нэхърэ нэхъыбэм ит, къэралхэр:

Къэрал Сыхьэт зонэхэр зэрыхъухэ UTC-ым и нэхъ гъунэгъур UTC-ым нэхъ пэжыжэр Гъэмахуэ зэманыр къэзыгъэсэбэп
Аустралиэ 7, гъэмахуэм 8 UTC+6:30 UTC+11:30 И нэхъыбапIэ щIыпIэм къагъэсэбэпыжкъым
АШЗ 6 UTC-5 UTC-10 И нэхъыбапIэ щIыпIэм къагъэсэбэп
Британиэшхуэ 8 UTC+6 UTC−8 Къагъэсэбэп
Бразилэ 3 UTC−4 UTC−2 И нэхъыбапIэ щIыпIэм къагъэсэбэпыжкъым
Гренландиэ 4, гъэмахуэм 3 UTC+0 UTC-4 И нэхъыбапIэ щIыпIэм къагъэсэбэпыжкъым
Даниэ 5 UTC+1 UTC-4 Къагъэсэбэп
Демократикэу Республикэ Конгэ 2 UTC+1 UTC+2 Зэри къагъэсэбэпакъым
Индонезиэ 3 UTC+7 UTC+9 Зэри къагъэсэбэпакъым
Испаниэ 2 UTC+1 UTC Къагъсэбэп
Къазахъстэн 2 UTC+5 UTC+6 Къагъэсэбэпыжкъым
Канадэ 6 UTC−3:30 UTC−8 И нэхъыбапIэ щIыпIэм къагъэсэбэп
Кирибати 3 UTC+12 UTC+14 Зэри къагъэсэбэпакъым
Мексикэ 3 UTC−6 UTC−8 Къагъэсэбэп
Микронезиэ 2 UTC+10 UTC+11 Зэри къагъэсэбэпакъым
Монголэ 2 UTC+7 UTC+8 Къагъэсэбэпыжкъым
Нидерлэндхэр 2 UTC+1 UTC-4 Къагъэсэбэп
ЩIэ Зелэнд 2 UTC+12 UTC+12:45 Къагъэсэбэп
Урысей 9 UTC+3 UTC+12 Къагъэсэбэпыжкъым[2]
Португалэ 2 UTC UTC-1 Къагъэсэбэп
Фрэндж 12 UTC+12 UTC-10 Къагъэсэбэп
Чили 2 UTC-4 UTC-6 Къагъэсэбэп
Экуадор 2 UTC-5 UTC-6 Къагъэсэбэп

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Гулъытэгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]