Тэрч къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Тэрч къедзыгъуэ
урбз. Терский район
Тэрч къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр
Къалэнэхъышъхьэ Тэрч
Тхьэмадэ Хьэжьу Владимир Шамил и къуэ
Джылэр (2010) 51 107
Ӏувагъыр 59 цӀыху/км²
Инагъыр 893,12 км² (6-рей пӀэ)
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 07

Тэрч къедзыгъуэ (урбз. Терский район) — Къэбэрдей-Балъкъэрэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Тэрч къалэ.

Джылу дэсыр — мин 51, 107 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 893,12 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot