Jump to content

Къуапэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къуапэ Дежневрэ (Урысей) къуапэ Уелс принцрэ (АШЗ)

Къуапэ — хым ерэ нэгъуэщӀ псылъэм дыхьэ щӀым и кӀэух. Дунейм нэхъ цӀэрыӀуэу щытхэщ материкхэм я кӀэух къуапэхэр.

Къызэрыхъухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къуапэхэр къагъэхъу Ӏерозиэм еригъэкӀуэкӀ процессхэм. Ахэр къохъу пшахъуэ Ӏуфэм Ӏулъхэр псым зэщӀилъасэурэ, быдэ къэхъугъэхэр къыщигъанэм деж.

Материкхэм я къуапэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Африкэ

Аустралиэ

Еуразиэ

Азиэ

Еуропэ

Ипшэ Америкэ

Ишхъэрэ Америкэ

НэгъуэщӀ цӀэрыӀуэ къуапэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]