Къуапэ

Къыздихар Уикипедиэ

Къуапэ — хым ерэ нэгъуэщI псылъэм дыхьэ щIым и кIэух. Дунейм нэхъ цIэрыIуэу щытхэщ материкхэм я кIэух къуапэхэр.

Къызэрыхъухэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Къуапэхэр къагъэхъу Iерозиэм еригъэкIуэкI процессхэм. Ахэр къохъу пшахъуэ Iуфэм Iулъхэр псым зэщIилъасэурэ, быдэ къэхъугъэхэр къыщигъанэм деж.

Материкхэм я къуапэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Африкэ

Аустралиэ

Еуразиэ

Азиэ

Еуропэ

Ипшэ Америкэ

Ишхъэрэ Америкэ

НэгъуэщI цIэрыIуэ къуапэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]