Фроуард

Къыздихар Уикипедиэ
Фроуард къуапэр

Фроуард (исп-бз. Cabo Froward) — ныкъуэтIыгу Брансуик и къуапэ Магеллан Iузэвым деж Iулъ. Ипшэ Америкэм и континентал Iыхьэх и ипшэ дыдэ пIэ. Административну Чили и провинциэ Магаланесым хеубыдэ. Пунта-Аренас къалэ нэс километрэу 100 дэлъщ.

ИнджлыбзэкIэ Froward псалъэм къокI щхьэгъэфIэщI. Апхуэдэ цIэр куапэм щыфIащар 1587 гъэм инджылыз пират Томас Кевендиш абы щыблэсыкIым климат щIыIэм хиубыдэу гугъыу къуапэм зэрекIуэкIаращ.

Къуапэм 1987 гъэм Чилим Рим Папэр къызэрыкIуам къыхэкIыу, чрестышхуэ тращIыхьауэ тетщ.

Къуапэм къыпэщIт Iуфэм маяк тетщ. Нэхъ пэгъунэгъу дыдэу щылъ жылэ тIысыпIэр къуапэм километрэ 40 нэхъ ишхъэрэу щылъщ.

Иджыри феплъ[зэгъэзэхуэжын | edit source]


Кординатхэр: 53°54′00″ ю. ш. 71°18′00″ з. д. / 53.9° ю. ш. 71.3° з. д. (G)