Париниас

Къыздихар Уикипедиэ
Къуапэм и Iуфэр

Париниас (исп-бз. Punta Pariñas) — Ипшэ Америкэм и къухьэпIэ дыдэ пIэ. ЗэрабжымкIэ еуропейхэм япэу къуапэр щызэIуахар 1527 гъэращ, эспан экспидициэ Франсиско Писсаро и унафэм щIэтамкIэ.

Къуапэр Перу и ишхъэрэ-къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ щылъщ. Iуфэр Щэху хышхуэм елъэс. Езы къуапэр къэхъуащ Iуфэм лъахъшэу Iуша Iуащхьэ деж. Къуапэм нэхъ ипшэкIэ маяк щытщ. Маякым и щхьэм удэкIуей мэхъу къуапэм деж иIэ хылъэм уеплъын щхьа.


Кординатхэр: 4°40′45″ ю. ш. 81°19′35″ з. д. / 4.679167° ю. ш. 81.326389° з. д. (G)