Jump to content

Париниас

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къуапэм и Ӏуфэр

Париниас (исп-бз. Punta Pariñas) — Ипшэ Америкэм и къухьэпӀэ дыдэ пӀэ. ЗэрабжымкӀэ еуропейхэм япэу къуапэр щызэӀуахар 1527 гъэращ, эспан экспидициэ Франсиско Писсаро и унафэм щӀэтамкӀэ.

Къуапэр Перу и ишхъэрэ-къухьэпӀэ лъэныкъуэмкӀэ щылъщ. Ӏуфэр Щэху хышхуэм елъэс. Езы къуапэр къэхъуащ Ӏуфэм лъахъшэу Ӏуша Ӏуащхьэ деж. Къуапэм нэхъ ипшэкӀэ маяк щытщ. Маякым и щхьэм удэкӀуей мэхъу къуапэм деж иӀэ хылъэм уеплъын щхьа.


Кординатхэр: 4°40′45″ ю. ш. 81°19′35″ з. д. / 4.679167° ю. ш. 81.326389° з. д. (G)