Рас-Хьафун

Къыздихар Уикипедиэ

Кординатхэр: 10°25′00″ с. ш. 51°16′00″ в. д. / 10.416667° с. ш. 51.266667° в. д. (G)

Къуапэм и космос сурэт фэеплъ

Рас-Хьафун (сом.-бз. Xaafuun) — лъахъшэу щылъ, Африкэм и къуэкIыпIэ дыдэ кIэух къуапэ. Къуапэр Сомали и ишхъэрэ IыхьэмкIэ хы Iуфэм 40 километрэкIэ ирокIуэ. Жыжэу Индиэ хышхуэм хохьэр. Рас-Хьафун пэмыжыжэу къуапэ Гуардафуй щылъщ.

Цунами[зэгъэзэхуэжын | edit source]

2004 гъэм щыгъуэ Хьаун Iуфэр цунами Индиэ Хышхуэм къыщыхъуам ихьауэ щтащ. Апщыгъэуэм къуапэм Iус къуажэхэмрэ къалэхэмрэ унэ дэтхэр зэтрикъутауэ щтащ. Псори зхэту миным нэблэгъэ унэ Iуихауэ щтащ, цIыхуу 170 нэс хэкIуэдащ. Къуапэр хым деж лъахъшэу зэрыщылъым щхьа, уэрпхэр щIым кууэ дэхьахэт.

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]