Рас-Хьафун

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Кординатхэр: 10°25′00″ с. ш. 51°16′00″ в. д. / 10.416667° с. ш. 51.266667° в. д. (G)

Къуапэм и космос сурэт фэеплъ

Рас-Хьафун (сом.-бз. Xaafuun) — лъахъшэу щылъ, Африкэм и къуэкӀыпӀэ дыдэ кӀэух къуапэ. Къуапэр Сомали и ишхъэрэ ӀыхьэмкӀэ хы Ӏуфэм 40 километрэкӀэ ирокӀуэ. Жыжэу Индиэ хышхуэм хохьэр. Рас-Хьафун пэмыжыжэу къуапэ Гуардафуй щылъщ.

Цунами[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

2004 гъэм щыгъуэ Хьаун Ӏуфэр цунами Индиэ Хышхуэм къыщыхъуам ихьауэ щтащ. Апщыгъэуэм къуапэм Ӏус къуажэхэмрэ къалэхэмрэ унэ дэтхэр зэтрикъутауэ щтащ. Псори зхэту миным нэблэгъэ унэ Ӏуихауэ щтащ, цӀыхуу 170 нэс хэкӀуэдащ. Къуапэр хым деж лъахъшэу зэрыщылъым щхьа, уэрпхэр щӀым кууэ дэхьахэт.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]