Стип-Поинт

Къыздихар Уикипедиэ
Стип-Поинт

Стип-Поинт (ин-бз. Steep Point) — къуапэ, Аустралиэм и къухьэпIэ дыдэ пIэ.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Стип-Поинт къуапэр ныкъуэтIыгу Идел-Лэндым телъщ, дунейпсо кIэлъыгъакIуэ Шарк-Бейм хыхьэу. Административну къуапэр Аустралиэм и штат КъухьэпIэ Аустралиэм хеубыдэр. Къуапэм щыщIэдзауэ Перт къалэ нэс 1000 километрэу дэлъщ. Абы и нэхъ ишхъэрэу тIыгу Дерк-Хартог щылъщ.

Къуапэ Iуфэр Индиэ Хышхуэм и псхэм ялъэс. Езы Iуфэхэр Iейуэ джабэхэщ. Къуапэ джабэ гуэхупIэр хым 200 метрэкIэ щхьэщытщ.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Еуропэхэм ящыщу, япэу къупэр зылъагъуу къэзыплъыхьар голлэнд плъыхьакIуэ Уиллем де Фламингщ. Ар 1697 гъэм къуапэм деж къитIысыкIри, къиплъыхьа иуж, абы «Steyle Hock» (гуэхупIэ къуапэ) фIищауэ щтащ[1].

1801 гъэм фрэндж плъыхьакIуэ Луи де Фрейсине, къуапэм нэгъуэщI цIэ «Point Escarpee» иритауэ щтащ. Ауэ куэд мыщIу, 1822 гъэм инджылыз плъыхьакIуэ Филлип Кинг, къуапэм и цIэр Стип-ПоинткIэ ихъуэжащ. А цIэри къуапэм иджыри къыздэс зэрехьэр.

Иджырей зэманым Стип-Поинт и хъуреягъ щылъ щIыпIэр бдзэжеящэкIэ хьэхуа щIыпIэу щытщ.

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Гулъытэгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]


Кординатхэр: 26°09′05″ ю. ш. 113°09′18″ в. д. / 26.151389° ю. ш. 113.155° в. д. (G)