Стип-Поинт

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Стип-Поинт

Стип-Поинт (ин-бз. Steep Point) — къуапэ, Аустралиэм и къухьэпӀэ дыдэ пӀэ.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Стип-Поинт къуапэр ныкъуэтӀыгу Идел-Лэндым телъщ, дунейпсо кӀэлъыгъакӀуэ Шарк-Бейм хыхьэу. Административну къуапэр Аустралиэм и штат КъухьэпӀэ Аустралиэм хеубыдэр. Къуапэм щыщӀэдзауэ Перт къалэ нэс 1000 километрэу дэлъщ. Абы и нэхъ ишхъэрэу тӀыгу Дерк-Хартог щылъщ.

Къуапэ Ӏуфэр Индиэ Хышхуэм и псхэм ялъэс. Езы Ӏуфэхэр Ӏейуэ джабэхэщ. Къуапэ джабэ гуэхупӀэр хым 200 метрэкӀэ щхьэщытщ.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Еуропэхэм ящыщу, япэу къупэр зылъагъуу къэзыплъыхьар голлэнд плъыхьакӀуэ Уиллем де Фламингщ. Ар 1697 гъэм къуапэм деж къитӀысыкӀри, къиплъыхьа иуж, абы «Steyle Hock» (гуэхупӀэ къуапэ) фӀищауэ щтащ[1].

1801 гъэм фрэндж плъыхьакӀуэ Луи де Фрейсине, къуапэм нэгъуэщӀ цӀэ «Point Escarpee» иритауэ щтащ. Ауэ куэд мыщӀу, 1822 гъэм инджылыз плъыхьакӀуэ Филлип Кинг, къуапэм и цӀэр Стип-ПоинткӀэ ихъуэжащ. А цӀэри къуапэм иджыри къыздэс зэрехьэр.

Иджырей зэманым Стип-Поинт и хъуреягъ щылъ щӀыпӀэр бдзэжеящэкӀэ хьэхуа щӀыпӀэу щытщ.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гулъытэгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Кординатхэр: 26°09′05″ ю. ш. 113°09′18″ в. д. / 26.151389° ю. ш. 113.155° в. д. (G)