Нордкин

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Нордкин къуапэр

Нордкин (нор.-бз. Nordkyn, Kinnarodden) — Скандинав ныкъуэтIыгум и кIэух къуапэ. Еуропэм и континентал Iыхьэм и ишхъэрэ дыдэ къуапэ.

Хэкумэтх[гъэтэрэзын | edit source]

Нордкин и координатхэр

Къуапэр джабэу щытщ, ныкъуэтIыгу Нордкин и кIэ дыдэм деж щылъу. Къуапэ джабэр хым 234 метрэкIэ къыщхьэщытщ. Баренц хыр къуапэ Iуфэм деж щIымахуэми щтыкъым, Голфстрим хуабэ уэрым и фIыгъэкIэ.

КъухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ къуапэм къыпэщылъщ тIыгу Магеройа, абы и Iуфэм къуапитI телъщ — Нордкапрэ Кнившелодденрэ, официалну Еуропэм и ишхъэрэ кIэух пIэхэу ябжу (архипелаг Шпицберген хэмыту).

Административну къуапэр Норуегэм и фулке Финнмаркым хеубыдэр. ЩIыпIэм псэущхьэ куэд щыпсокъым мыдрей тундрэ пIэхэм ещхьхэуи.

Туризм[гъэтэрэзын | edit source]

Нордкап къуапэм хуэдэу Нордкиным турист куэд щымыIэхэми, абыхэм я бжыгъэ къакIуэр къуапэми щыкуэдщ. Ар апхуэдэу щыщытыр Нордкапым елътауэ Нордкин къуапэм уIыхьэну нэхъ гугъыу зэрыщытыращ. Абы нэмыщI уэшх махуэхэм къуапэм къыщыпкIухь хъунукъым, щIыпIэр Iейуэ цIантлъэ мэхъухэри. Ауэ апхуэдэ гугъехь куэд щыIэми, къуапэм цIыхухэм къамыгъанэу къокIуэхэр къуапэм къыщакIухьыну.

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Кординатхэр: 71°08′02″ с. ш. 27°39′00″ в. д. / 71.133889° с. ш. 27.65° в. д. (G)