Агулас

Къыздихар Уикипедиэ

Кординатхэр: 34°49′44″ ю. ш. 20°00′09″ в. д. / 34.828889° ю. ш. 20.0025° в. д. (G)

Къуапэм и фэеплъ

Къуапэ Агулас (порт-бз. Agulhas, африк. Kaap Agulhas) — Африкэм и ипшэ дыдэ кIэух джабэ къуапэ. И лъагагъыр 140 метрэ мэхъу, джабэм и гуэхупIэ дыдэм деж маяк тетщ. Къуапэм ипшэ-къухьэпIэ лъэныкъуэкIэ 155 километрэкIэ укъыбгъуэдэкIым Къуапэ ГугъэфI щылъщ. Агулас къуапэр Атлантикэрэ Индиэ хышхуэмрэ я гуэшыпIэ пIэуэ ябж.

Къуапэ ГугъэфI щыщIэдзауэ Агулас нэс, пшэхъуэ чэнджу щытщ хыжьэ Аглоабайэр. Ауэ Iуфэр чэнджыми къуапэм деж кхъухь куэд щIилъэфащ, Индиэ Хышхуэм къикIыу Атлантикэм хэлъадэ Агулас уэрым.

Къуапэм и цIэр къыхэкIащ португалыбзэ псалъэ L’Agulhas (порт-бз. agulha — мастэ). Апхуэдэу португал хырысхэр къуапэм еджэн щыщIадзар, а пIэм деж компас магнит мастэр, а щIыпIэм щыIэ магнит аномалиэм къызэрырихукIырат.

Къуапэ Iуфэм деж къыщыхъу уэрпхэр, дунейм нэхъ ин дыдэ уэрпхэрауэ ябж. Абыхэм я лъэгыгъыр 40 метрэм щыдэкIуейхэ къохъу. Хы Iуфэр къуапэм деж зэры чэнджым къыхэкIыу, а уэрпхэр нэхъри нэхъ щынагъуэ мэхъухэр, хы Iуфэм къыIуа иуж. Кхъухь куэд къуапэ Iуфэм деж зэрыщIилъэфэм щхьа, 1848 гъэм къуапэ гуэхупIэ дыдэм деж маяк IуащIыхьауэ щтащ.

1999 гъэм къуапэм деж Агулас национал парк зэIуахащ.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]


ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]