Байрон

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Байрон къуапэр

Байрон (ин-бз. Cape Byron) — къуапэ, Аустралиэм и къуэкIыпIэ дыдэ пIэ. Къуапэм и цIэр фIищащ Джеймс Кук, а Iуфэм деж 1770 гъэм щыблэкIам щыгъуэ, дуней псор къикIухьыну щыпэувам. Административнэу къуапэр Аустралиэм и ЩIэ Ипшэ Уелс штатым хеубыдэр. Къуапэи деж монумент куэд тетщ, а пIэр Аустралиэм и кIэух щIыпIэу зэрыщытыр къагъэлъагъуэу. Къуапэ гуэхупIэ дыдэм деж 1901 гъэм тращIыхьауэ маяк тетщ.

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Кординатхэр: 28°37′58″ ю. ш. 153°38′20″ в. д. / 28.632778° ю. ш. 153.638889° в. д. (G)