Мариатэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Здэгъэзар щIыпIэтхыпIэмкIэ
НыкъуэтIыгу Асуерэ и ипшэ дыдэм пIэм деж телъ къуапэр

Мариатэ (исп-бз. Punta Mariato) — Панамэм и ипшэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуапэ. Ишхъэрэ Америкэм и ипшэ дыдэ кIэух къуапэ.

Хэкумэтх[гъэтэрэзын | edit source]

Мариатэ Панамэм ит провинциэ Верагуас и ипшэ лъэныкъуэмкIэ щыIэщ. Къуапэр ныкъуэтIыгу Асуерэ и ипшэ-къухьэпIэ лъэныкъуэм деж щылъщ, Щэху хышхуэм и Iуфэр илъэсу. Къуапэм щыщIэдзауэ Панамэ къалэ нэс километрэу 350 дэлъщ.

Къуапэм цIыху зыри щыпсэукъым. Ар мангрэ мэзкIэрэ тропикэ мэзкIэрэ зэщIэщтауэ щытщ, Национал парк Серро Хойя и щIыпIэр зэрыщыту хохьэр. ЩIыпIэм уихьэну Iейуэ гугъщ, гъуэгу тIэкIу фIэкIа а лъэныкъуэмкIэ зэрыщымыIэм щхьа. Къуапэм и хъуреягъ щыIэ псылъэр серфингистхэмрэ бдзэжеящэхэмрэ я деж зехьэзехуэщ.

Тхыдэ[гъэтэрэзын | edit source]

Национал парк Серро Хойя яухуащ 1984 гъэм, а щIыпIэм джунглэ куэд къызэрынам къыхэкIыу икIи а щIыпIэм кIуэд псэущхьэ куэд зэрыпсэум щхьа.

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Кординатхэр: 7°12′32″ с. ш. 80°53′10″ з. д. / 7.208889° с. ш. 80.886111° з. д. (G)