Тарифэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Тарифэ къуапэр

Тарифэ (исп-бз. Punta de Tarifa) — Еуропэм и ипшэ дыдэ кIэух къуапэ. Эспаниэм и Андалусиэ аутоном зэхэтым и Тарифэ къалэм и къуалапэм деж Iулъ къуапэ. Къуапэр япэм тIыгуу щытауэ иджы континентым дамбэкIэ ирапха щIым и ипшэ-къухьэпIэм деж тетщ.

Езы къуапэр Атлантикэ хышхуэмрэ ЩIылъэку хымрэ я зэхуакум дэкI Гибралтар Iузэвым и нэхъ зэв дыдэ пIэ деж щылъщ. Африкэ Iуфэм нэс километрэу 14 фIэкI дэлъкъым.

ТIыгуу щыта Лас-Паломас зэрыщыту Эспаниэм и зауэ IэмэпсымэкIэ гъэухуауэ щытщ, абы къыхэкIыуи туристхэр къуапэм трагъэхьэну ядэкъым. 1826 гъэм къуапэм тращIыхьащ маяк, иджы къэс лажьэу тетыр.

Къуапэм и цIэр къыздыхэкIыр 710 гъэм Iуфэм деж къитIысыкIауэ щыта хьэрып дзащхьэ Тариф и хьэтыркIэщ.

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Кординатхэр: 36°00′24″ с. ш. 5°36′29″ в. д. / 36.006667° с. ш. 5.608056° в. д. (G)