Тарифэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Тарифэ къуапэр

Тарифэ (исп-бз. Punta de Tarifa) — Еуропэм и ипшэ дыдэ кӀэух къуапэ. Эспаниэм и Андалусиэ аутоном зэхэтым и Тарифэ къалэм и къуалапэм деж Ӏулъ къуапэ. Къуапэр япэм тӀыгуу щытауэ иджы континентым дамбэкӀэ ирапха щӀым и ипшэ-къухьэпӀэм деж тетщ.

Езы къуапэр Атлантикэ хышхуэмрэ ЩӀылъэку хымрэ я зэхуакум дэкӀ Гибралтар Ӏузэвым и нэхъ зэв дыдэ пӀэ деж щылъщ. Африкэ Ӏуфэм нэс километрэу 14 фӀэкӀ дэлъкъым.

ТӀыгуу щыта Лас-Паломас зэрыщыту Эспаниэм и зауэ ӀэмэпсымэкӀэ гъэухуауэ щытщ, абы къыхэкӀыуи туристхэр къуапэм трагъэхьэну ядэкъым. 1826 гъэм къуапэм тращӀыхьащ маяк, иджы къэс лажьэу тетыр.

Къуапэм и цӀэр къыздыхэкӀыр 710 гъэм Ӏуфэм деж къитӀысыкӀауэ щыта хьэрып дзащхьэ Тариф и хьэтыркӀэщ.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Кординатхэр: 36°00′24″ с. ш. 5°36′29″ в. д. / 36.006667° с. ш. 5.608056° в. д. (G)