Къуапэ Рока

Къыздихар Уикипедиэ
(Рока мыбы къыхэкIащ)
Къуапэ Рока

Къуапэ Рока (порт-бз. Cabo da Roca) — Еуразиэм и къухьэпIэ дыдэ пIэ. Къуапэр Португалэм хеубыдэр. Ижь зэманым урымхэм щIыпIэр щаIыгъым щыгъуэ къуапэм иреджэт Promontorium Magnum. Инышхуэ хэкумэтх зэIыхыгъуэ лъэхъэнэм щыгъуэ — къуапэ ЛиссабонкIэ еджэу щытащ.

Къуапэр Лиссабон и къухьэпIэ лъэныкъуэм аткIэ 40 километрэкIэ щылъщ. Къуапэ джабэр 140 метрэкIэ хы Iуфэм гуэхупIэ щIыкIэу къыщхьэщытщ. Къуапэм и координатхэр джабэм хатхыхьауэ хэтхэщ. Абы нэмыщI къуапэм маяк, ресторан, тыкуэн сытхэр тетщ. Ижь зэманхэм щыгъуэ къуапэр дунейм и кIэух дыдэу пIэу ябжу щытащ, абы аткIэ зыри щымыIэу ягугъэу.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]


Кординатхэр: 38°46′51″ с. ш. 9°29′54″ з. д. / 38.780833° с. ш. 9.498333° з. д. (G)