Гуардафуй

Къыздихар Уикипедиэ
Guardafui.jpeg
Internal waves off Somalia NASA.jpg

Гуардафуй (Guardafui, Gardafui) — Африкэм и ишхъэрэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэм м къуапэ, Сомали тIыгуныкъуэм и кIэухым деж Iулъу. Ар Аден хыжьэ дыхьэпIэм деж щылъщ. Сомали и аутономнэ куей Путлэнд хеубыдэр.

Ижь лъэхъэнэм щыгъуэ къуапэ иреджэу щытащ АроматэкIэ. Абы Ижь-алыджь хэкумэтхымкIэ Барбарикэрэ Азаниэрэ иугуэшу щытащ, алыджхэми абы аткIэ щыIэ щIыпIэ ямылъэгъуауэ хъуахэм АзаниэкIэ еджэу щтащ.

Гуардафуй Африкэм и къухьэпIэ кIэух къуапэ Рас-Хьафун елътауэ тIэкIу нэхъ къухьэпIэкIэ гъэзауэ щылъщ.

Къуапэм и щхьэм къыщхьэщытщ Iуащхьэ Гардаф,езы къуапэ дыдэм абы Iус цIыхухэр Азорщ зэреджэр. Абы къыхэкIащ къуапэм и хьэрыпыцIэ Djard Hafûm-р.

Къуапэм и кIэ дыдэм деж мылажьэж маяк япэрей тетщ.

Литературэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]


Кординатхэр: 11°49′00″ с. ш. 51°17′00″ в. д. / 11.816667° с. ш. 51.283333° в. д. (G)