Jump to content

Новгород област

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Новгородобласт
урбз. Новгородская область

Новгород областым и нып Новгород областым и дэмыгъэ
Новгород област на карте России
Администрацэм и къалэр Новгород
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

51-нэ

54 501[1] км²

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

69-нэ

634 100[2] цӀыху (2010)
11,9 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

61-нэ

115,5[3] млрд. руб. (2008)
177,9 мин руб.

Федерал куейхэр Ишъхъэрэ-Къуэхьэ федерал округ
Эконом куейхэр Ишъхъэрэ-Къуэхьэ эконом округ
Губернатор Сергей Митин
УФ-м и къэралым и кодыр 53
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)
Новгород Уикисурэтылъэм

Новгород област (урбз. Новгородская область) — Урысей Федерациэм и субъект (хэку), Ишъхъэрэ-Къуэхьэ федерал округым хэт ящыщ. Администрацэм и къалэр — Новгород.

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]