Jump to content

Къалмыкъ республикэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Къалмыкъ республикэ
къалм-бз. Хальмг Таңһч
урбз. Республика Калмыкия

Къалмыкъ республикэм и нып Къалмыкъ республикэм и дэмыгъэ
республикэ Къалмыкъ на карте России
Къалэ нэхъышъхьэ Элиста
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

40-нэ

74 731[1] км²
2,4

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

78-нэ

288 885[2] цӀыху (2010)
3,9 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

81-нэ

20,8[3] млрд. руб. (2008)
73,0 мин руб.

Федерал куейхэр Ипшъэ федерал округ
Эконом куейхэр Поволжскэ эконом округ
Нэхъышъхьэбзэр урысыбзэ, къалмыкъэбзэ
Тхьэмадэ Алексей Орлов
УФ-м и къэралым и кодыр 08
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)
Къалмыкъ Уикисурэтылъэм

Къалмыкъ республикэ (къалм-бз. Хальмг Таңһч, урбз. Республика Калмыкия) — Урысей Федерациэм и субъект (республикэ), Ипшъэ федерал округым хэт ящыщ. Къалэ нэхъышъхьэ — Элиста.