Jump to content

Тамбов област

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Тамбовобласт
урбз. Тамбовская область

Тамбов областым и нып Тамбов областым и дэмыгъэ
Тамбов област на карте России
Администрацэм и къалэр Тамбов
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

63-нэ

34 462[1] км²
0,2

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

48-нэ

1 092 400[2] цӀыху (2010)
31,8 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

58-нэ

123,2[3] млрд. руб. (2008)
111,9 мин руб.

Федерал куейхэр Курыт федерал округ
Эконом куейхэр Курыт-чернозем эконом округ
Губернатор Олег Бетин
УФ-м и къэралым и кодыр 68
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)
Тамбов Уикисурэтылъэм

Тамбов област (урбз. Тамбовская область) — Урысей Федерациэм и субъект (хэку), Курыт федерал округым хэт ящыщ. Администрацэм и къалэр — Тамбов.

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]