Jump to content

Калуга област

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Калугаобласт
урбз. Калужская область

Калуга областым и нып Калуга областым и дэмыгъэ
Калуга област на карте России
Администрацэм и къалэр Калуга
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

64-нэ

29 777[1] км²
0,1

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

52-нэ

1 011 600[2] цӀыху (2010)
33,7 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

48-нэ

153,3[3] млрд. руб. (2008)
152,6 мин руб.

Федерал куейхэр Курыт федерал куей
Эконом куейхэр Курыт эконом куей
Губернатор Анатолий Артамонов
УФ-м и къэралым и кодыр 40
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)
Калуга Уикисурэтылъэм

Калуга област (урбз. Калужская область) — Урысей Федерациэм и субъект (хэку), Курыт федерал куей хэт ящыщ. Администрацэм и къалэр — Калуга.