Jump to content

Калининград област

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Калининградобласт
урбз. Калининградская область

Калининград областым и нып Калининград областым и дэмыгъэ
Калининград област на карте России
Администрацэм и къалэр Калининград
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

76-нэ

15 125[1] км²
11,7

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

57-нэ

941 500[2] цӀыху (2010)
62,0 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

44-нэ

181,7[3] млрд. руб. (2008)
193,9 мин руб.

Федерал куейхэр Ишъхъэрэ-Къуэхьэ федерал округ
Эконом куейхэр Калиниград эконом округ
Губернатор Николай Цуканов
УФ-м и къэралым и кодыр 39, 91
Зэманыгъуэр MSK–1 (UTC+3)
Калининград Уикисурэтылъэм

Калининград област (урбз. Калининградская область) — Урысей Федерациэм и субъект (хэку), Ишъхъэрэ-Къуэхьэ федерал округым хэт ящыщ. Администрацэм и къалэр — Калининград.