Адыгэ Республикэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Адыгэ Республикэ
урбз. Республика Адыгея

Адыгем и нып Адыгем и дэмыгъэ
Республикэ Адыгэ на карте России
Къэрал уэрэд: «Адыгем и къэрал уэрэдыр»
Къалэ нэхъышъхьэр Мыекъуапэ
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

80-нэ

7 600 км²
5,7

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

74-нэ

443 043[1] цӀыху (2010)
58,3 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

76-нэ

29,1 млрд. руб. (2007)
66 мин руб.

Федерал куейхэр Ипшъэ
Эконом куейхэр Ишъхъэрэ Къаукъаз
Нэхъышъхьэбзэр адыгэбзэ, урысыбзэ
Президент Къумпыл Мурат
Правительствэм и Тхьэмадэ Къумпыл Мурат
Хабзэр къыдэзгъэкӀ тхьэмадэр Иванов, Анатолий Джэрджэ и къуэ
УФ-м и къэралым и кодыр 01
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)

Адыгэ Республикэ (кӀа-бзАдыгэ Республик, урбз. Республика Адыгея) — Урысей Федерациэм хэт къэрал, Ипшъэ Федерал Куейм щыщ.

Къалэ нэхъышъхьэр Мыекъуапэ.

Краснодар къэралкӀуэцӀым ит.

И инагъыр 7 600 км².

Джылу дэсыр 443, 043 (2010 гъэмкӀэ).

Къэралыбзэхэр: адыгэбзэ, урысыбзэ.

Хэкумэтхыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къэралым и ишъхъэрэ лъэныкъуэр губгъу щыт, ипшъэ лъэныкъуэр Къаукъаз Ӏуашъхьэхэм хохьэ. Къэралым и ныкъуэм хуэдизыр мэзхэм яубыд.

Псы нэхъ ину ежэххэр: Псыжъ, Лабэ, Щхьэгуащэ

Джылу дэсыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъэпкъ Зэрыхъур 2002 гъэмкӀэ,
мину
Адыгэхэр 108, 1 (24, 2 %)
Урысхэр 288, 6 (64, 5 %)
Ермэлыхэр 15, 3 (3, 4 %)
Украинхэр 9, 1 (2,0 %)
Курдхэр 3, 6
Къэзанхэр 2, 9
Урысыхухэр 1, 9
Алыджхэр 1, 7
Азэрбиджанхэр 1, 4
Джэрмэнхэр 1, 2
Мычгыш 1, 1
итхэр лъэпкъ миным фӀэкӀхэра

Хьэблэ нэхъ инхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Зи джылэр минитхум фӀэкӀ хьэблэхэр
2009 гъэм и 1 щӀышылэм
Мыекъуапэ 144 467 Красногвардейскэ 9 459
Яблоновскэ 27 029 Кощхьабл 7 267
Инэм 18 161 Хьэджыкъ 7 213
Джаджэ 14 121 Хьаджэмыкъохьабл 6 603
Адыгэкъалэ 12 368 Краснооктябрскэ 5 875
Хъанхьабл 11 245 Лъэустэнхьабл 5 585
ХьакӀэмзые станиц 10 732 Тэхъутэмыкъуай 5 214

Администрациэ гуэчыгъуэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Куей Къалэ нэхъышъхьэр
1 Мыекъуапэ
2 Адыгэкъалэ
3 Джэджэ Джаджэ
4 Кощхьаблэ Кощхьабл
5 Красногвардейскэ Красногвардейскэ
6 Мыекъуапэ ХьакӀэмзые станиц
7 Тэхъутэмыкъуае Тэхъутэмыкъуей
8 Теуцожь Пэнэжьыкъуай
9 Шэуджэн Хьэкурынэхьабл

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гулъытыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]