Jump to content

Ненэй автоном округ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Ненэйавтоном округ
нен.-бз. Ненёцие автономной окрук
урбз. Ненецкий автономный округ

Ненэй автоном округым и нып Ненэй автоном округым и дэмыгъэ
Ненэй автоном округ на карте России
Администрациэм и къалэ Нариан-Мар
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

20-нэ

176 700[1] км²
0,1

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

83-нэ

42 344[2] цӀыху (2010)
0,24 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

65-нэ

91,5[3] млрд. руб. (2008)
? мин руб.

Федерал куейхэр Ишъхъэрэ-Къуэхьэ федерал округ
Эконом куейхэр Ишъхъэрэ эконом округ
Администрпциэм и тхьэмадэ Игорь Фёдоров
УФ-м и къэралым и кодыр 83
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)
Ненэй Уикисурэтылъэм

Ненэй автоном округ (нен.-бз. Ненёцие автономной окрук, урбз. Ненецкий автономный округ) — Урысей Федерациэм и субъект (хэку), Ишъхъэрэ-Къуэхьэ федерал округым хэт ящыщ. Къалэ нэхъышъхьэ — Нариан-Мар.

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]