Jump to content

Ащтэрхъан област

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Ащтэрхъанобласт
урбз. Астраханская область

Ащтэрхъан областым и нып Ащтэрхъан областым и дэмыгъэ
Ащтэрхъан област на карте России
Администрацэм и къалэр Ащтэрхъан
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

55-нэ

49 024[1] км²
8,5

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

56-нэ

1 010 700[2] цӀыху (2010)
20,5 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

52-нэ

147,1[3] млрд. руб. (2008)
146,6 мин руб.

Федерал куейхэр Ипшъэ федерал округ
Эконом куейхэр Ипшъэ-чернозем эконом округ
Губернатор Александр Жилкин
УФ-м и къэралым и кодыр 30
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)
Ащтэрхъан Уикисурэтылъэм

Ащтэрхъан област (урбз. Астраханская область) — Урысей Федерациэм и субъект (хэку), Ипшъэ федерал округым хэт ящыщ. Администрацэм и къалэр — Ащтэрхъан.

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]