Jump to content

Ащтэрхъан

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къалэ
Ащтэрхъан
Нып Дэмыгъэ
Нып Дэмыгъэ
Къэрал Урысей
Федерациэм и субъект Ащтэрхъан област
Кординатхэр Кординатхэр: 46°20′00″ с. ш. 48°01′00″ в. д. / 46.333333° с. ш. 48.016667° в. д. (G) (Я)46°20′00″ с. ш. 48°01′00″ в. д. / 46.333333° с. ш. 48.016667° в. д. (G) (Я)
КӀуэцӀ гуэшыгъуэр райони-4:
Кировскэ,
Советскэ,
Ленинскэ,
Трусовскэ
Мэр Столаров Михаил Николаевич
И цӀэуэ щытахэр Хьэдж Тэрхъан
Хьэблэ  1717
И инагъыр 500 км²
Ӏувагъыр 1012 км²/цӀыху
Агломерациэ 850 560
Лъэпкъхэр урысхэр,
къэзахъхэр,
къэзанхэр,
хуэхуэлхэр,
тыргъутхэр,
нэгъуейхэр
Автом и кодыр 30
ОКАТО 12401
Официал сайтыр http://www.astrgorod.ru/
Ащтэрхъан (Урысей)
Ащтэрхъан (Ащтэрхъан област)

Ащтэрхъан (урбз. Астрахань) — Урысейм хэт къалэ, Ащтэрхъан областым и къалащхьэщ.

Къалэр тафэ занщӀу ирикӀуэм хэтщ, Ӏуащхьэ мылъагэхэт м. 5-15 фӀэмыкӀыу иӀэу, езыр Индыл и Ӏуфэхэм Ӏутщ. ЩӀым и нэхъыбэр (къалэр здыхэтым) дуней океаным м. -20 кӀэ нэхъ лъахъшу хущытщ.

Хьэуар гъущэщ, гъэм уэ къехыр мм. 233-щ. Гъатхэмрэ гъэмахуэмрэ гъущэщ, уэшх мащӀэу къешху. Бжьыхьэр щӀыхьщ, хуабэщ, щӀымахуэр и нэхъыбэм щӀыӀэ Ӏей къеуэкъым, ауэ зэзэмызэкӀэ -20-м щехи мэхъу щӀыӀэгъыр, пшагъуэ куэду къохыр. Мазаем-щӀышылэм къалэм деж Индылыр мылым зэщӀещтэщ.

Къалэм цӀыху 520, 700-рэ дэсщ, Урысейм и къалэ нэхъ инхэм ящыщщ.

Гъэ Жылу, мин
1939 253,6
1959 295,8
1970 410,5
1989 509,2
2002 504,5
2005 501,3
2006 499,0
2007 500,2
2008 503,1
2009 504,1
2010 520.7