Кнившелодден

Къыздихар Уикипедиэ
Кнившелодден пшагъуэм щIехъумэр
Кнившелодден щIымахуэм
Кнившелодден и хэкумэтх координатхэр

Кнившелодден (нор.-бз. Knivskjelodden) — Норуегэм и коммунэ Нордкапым и тIыгу Магеройа телъ къуапэ. Магеройа тIыгуми Еуропэми и нэхъ ишхъэрэ дыдэ пIэ.

Нордкап къуапэр иныкъуэхэм Еуропэм и нэхъ ишхъэрэ дыдэ пIэуэ ябжыми, нэхъ ишхъэрэ дыдэу щытыр Кнившелодден къуапэращ. Ар Нордкап елътауэ нэхъ ишхъэрэу 1500 метрэкIэ хым хохьэр, хомурэ етIысэхыурэ.

Нордкап къуапэм щыщIэдзауэ Кнившелодден нэсыху, лъагъуэ цIыкIу киломитрий и кIыхьагъыу ящIауэ ирокIуэ, цIыху хуейхэр абы нэс тыншу кIуэфынхэ щхьа.

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]


Кординатхэр: 71°11′08″ с. ш. 25°40′54″ в. д. / 71.185556° с. ш. 25.681667° в. д. (G)