Къаз теплъэ лъэпкъ къуэдзэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къаз теплъэ лъэпкъ къуэдзэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Къаз теплъэ
лъэпкъ къуэдзэр
Латин цӀэр
Anserinae
Vigors, 1825


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 714008
NCBI {{{1}}}

Къаз теплъэ лъэпкъ къуэдзэр (лат-бз. Anserinae) — къаз хэкӀыгъуэщ.

КъазэщӀеубыдэ зи инагъкӀэ курыт, е пӀащэ, лъакъуэ кӀэщӀрэ пщэ кӀыхь къуалэбзу лӀэужьыгъуэхэр. Илъэсым зэ цы япхъыж. Къаз теплъэхэр къыу.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къыу лӀэужьыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гу лъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.