Къущхьэкъаз

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къущхьэкъаз
Къущхьэкъаз
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Къаз теплъэ лъэпкъ къуэдзэр
Лъэпкъыгъуэ: Къазхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къущхьэкъаз
Латин цӀэр
Anser indicus
Latham, 1790


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175034
NCBI 8846
Anser indicus

Къущхьэкъаз (лат-бз. Eulabeila indica) — бабыщ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Щопсэу Азиэм, Индостаным я къущхьэ хыкъумхэм, псыежэххэм. Орнитологхэм зэрагъэунэхуамкӀэ, къущхьэкъазым хуэдэу лъагэу зызыӀэт, къаз лӀэужьыгъуэ щыгъэтыжауэ, бгъэхэм яхэткъым. Ахэр щхьэпыролъэтыкӀ, псалъэм папщӀэ, дунейпсом щынэхълъагэ Эверест бгым.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.