КъыупщэфӀыцӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КъаупщэфӀыцӀэ
КъыупщэфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Къаз теплъэ лъэпкъ къуэдзэр
Лъэпкъыгъуэ: Къыухэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъаупщэфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Cygnus melancoryphus
Molina, 1782

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174991
NCBI 41691
Cygnus melancoryphus

КъыупщэфӀыцӀэ (лат-бз. Cygnus melancoryphus) — къаз теплъэхэм хэхьа, къыу лъэпкъыгъуэм хиубыдэ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Хьэдэкъазым ещхь лӀэужьыгъуэщ, ауэ нэхъ цӀыкӀущ, и пщэ гъэшыкӀари псым зэрытес щӀыкӀэри абы ещхьщ, и пэ дакъэм тес тыкъырыр плъыжьщ. Хъухэр гу лъыптэу нэхъ пӀащэщ анэхэм нэхърэ. Адрей къыухэм къазэрэхэкӀыр теплъэкӀэ я щхьэмрэ пщэмрэ фӀыцӀэу зэрыщытыр.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Ипшъэ Америкэм и ипщэ лъэныкъуэм. ЩӀымахуэр щрах ищхъэрэ лъэныкъуэм лъэтэжхэу — Парагуайм и ищхъэрэм, Бразилым и ипщэ-къуэкӀыпӀэм.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Нэхъыщхьэу я Ӏусым хэхьэр псыудзхэра, я щхьэр псым щӀагъаурэ къыщӀахыр.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.