Хы Къарс

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
‎(Хы Каспий къызыхэкӀар)
Хы Къарс
И теплъэр космосым къихауэ.
Здыхэтыр: Еуропэ, Азиэ
КӀыхьэгъыр: 1200 км
Бгъуагъыр: 435 км
Инагъыр: 371 000 км²
Ихуэр: 78 200 км³
Ӏуфэм и кӀыхьэгъыр: 7 000 км
Кууагъ нэхъ иныр: 1 025 м
Кууагъ курытыр: 208 м
Псы хэлъадэхэр: Индыл, Урал, Тэрч
Хы Къарс Уикисурэтылъэм

Хы Къарс (урбз. Каспийское море, авар-бз. Хазар ралъад, азэр-бз. Xəzər dənizi, парс.-бз. دریای خزر) — дунейпсом и нэхъ ин дыдэ хыкъумщ, Еуропэмрэ Азиэмрэ я зэхуакум дэтщ.

Хыуэ цӀэ зэрихьэ щхьэкӀэ, икъукӀэ хыкъуму щытщ, и зэфӀэтыкӀэм папщӀэ, океан теплъу щытыр. И пӀэр метрэ 27, 16-кӀэ дуней хым и лъэгапӀэм нэхърэ нэхъ лъахъшэщ.

И Ӏуфэр хаубыдэ къэрал бжыгъэхэм, ахэр: Урысей, Къазахъстэн, Тыркумэн, Къажэрей, Азэрбиджан.