Jump to content

Испаныбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Испаныбзэ
Сурэт
Плъыжьу къыхэхахэм Ӏаташъхьа бзэ, шхъуантӀэм-етӀуанэ бзэ
Зэрзэджэр: español (espa'ɲol); castellano (kaste'ʎano)
Къэралхэр: Исбухьэн, Америкэ Латин, Экуадор Гуинеэ
Хэкухэр: Еуропэ: Исбухьэн, Андорра Еуропэпсом иммигрантхэр здыдэсым
Америкэ: Америкэ Латин, Карибхэр, АШЗ
Африкэ: Экуадор Гуинеэ, КъуэхьэпӀэ Сахарэ, Марокко
Хы ТӀыгуей: Пасхэ хы тӀыгу, Аустралиэм дэс иммигрантхэм
Азиэ: Филиппинхэр, Израэл
Статус официалыр: Архентинэ, Боливиэ, Венесуэлэ, Гуатемала, Ондурас, Доминикан Республикэ, Еуропэ Зэгуэт, КъуэхьэпӀэ Сахарэ, Исбухьэн, Колумбиэ, Кости Рика, Куба, Мексикэ, Никарагуа, Ниу Мексико (АШЗ), Панамэ, Парагуай, Перу, Пуэрто Рико (АШЗ), Салвадор, Уругуай, Чили, Экуадор, Экуадор Гуинеэ;
Организациэхэр: Еуропэ Зэгуэт, ЛъЗ, Америкэ къэралхэм я организациэ
Регулироват зыщӀ организациэр: Испаныбзэм и акэдемиэхэм я ассоциациэ Исбухьэн Пэштыхь академиэм и ӀэнатӀэм кӀэту.
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 400 милыуан (45-500 милыуану, бзэр етӀуану къэзлъытэхэм ядэкӀыгъу)
Рейтингыр: 2-4 (зэрабж методым елъытамэ)
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропей унагъуэбзэ
Роман гуп
Ибер-роман гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: Латин
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: исп 230
ISO 639-1: es
ISO 639-2: spa
ISO 639-3: spa

Испаныбзэ, кастийэбзэ (эс-бз.: español, castellano) — ибер-роман бзэхэм ящыщ, пэштыхь-къэрал Кастийэм, лъэхъэнэ курытхэм зэфӀэувауэ.

Индоеуропей унагъуэ бзэхэм ящыщ (роман группэм хэт) Тхыгъэр латин хьэрыфкӀэ зэхэт.

ЦӀыху милыуан 358 я анэдэлъхубзэ, абы пэмыкӀыу етӀуанэ бзэуэ зезыхьахэр хэбгъыхьамэ милыуан 430-450 мэхъур

Къэралхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

{ | class="wikitable" ! colspan="2" | Къэрал джылэ ИспаныбзэкӀэ псалъэ нэхъыбэ здыдэсхэр |- ! Джылу псалъэр |- |- style="height:32px" | (106, 255, 000) Мексикэ |- style="height:32px" | (45, 600, 000) Колумбиэ |- style="height:32px" | (44, 400, 000) Исбухьэн |- style="height:32px" | (41, 248, 000) Архентинэ |- style="height:32px" | (41, 000, 000) АШЗ |- style="height:32px" | (26, 152, 000) Перу |- style="height:32px" | (26, 021, 000) Венесуэлэ |- style="height:32px" | (19, 700, 000) Бразил |- style="height:32px" | (15, 795, 000) Чили |- style="height:32px" | (11, 285, 000) Куба |- style="height:32px" | (10, 946, 000) Экуадор |- style="height:32px" | (8, 850, 000) Доминиканэ Республикэ |- style="height:32px" | (8, 163, 000) Гуатемала |- style="height:32px" | (7, 267, 000) Ондурас |- style="height:32px" | (7, 010, 000) Боливия |- style="height:32px" | (6, 859, 000) Салвадор |- style="height:32px" | (5, 503, 000) Никарагуа |- style="height:32px" | (4, 737, 000) Парагуай |- style="height:32px" | (4, 220, 000) Коста-Рика |- style="height:32px" | (4, 017, 000) Пуэрто-Рико |- style="height:32px" | (3, 422, 000) Уругуай |- style="height:32px" | (3, 108, 000) Панама |- style="height:32px" | (2, 900, 000) Филиппин |- style="height:32px" | (2, 100, 000) Фрэндж |- style="height:32px" | (1, 750, 000) Португал |- style="height:32px" | (1, 650, 000) Аити |- style="height:32px" | (960, 000) Марокко |- style="height:32px" | (900, 000) Британиэшхуэ |- style="height:32px" |- |}

Испаныбзэм ипсэлъэкӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

 • Исбухьэнм хэт псалъэкӀэхэр
  • Ишъхъэрэ псалъэкӀэхэр
   • Кастийэ псалэкӀэ
   • Риоха псалэкӀэ
   • Арагон псалэкӀэ
   • Чурро псалэкӀэ
   • Каталана псалэкӀэ
   • Галисиа псалэкӀэ
  • Ипшъэ псалъэкӀэхэр
   • Мадрид псалэкӀэ
   • Ла-Манш псалэкӀэ
   • Мурсиэ псалэкӀэ
   • Эстремадура псалэкӀэ
   • Андалуз псалэкӀэ
   • Канар псалэкӀэ
 • Африкэм и Испан псалэкӀэхэр
  • Сахарам иИспан псалэкӀэ
  • Экуадор Гуинеэ псалэкӀэ
 • Америкэм и Испан псалэкӀэхэр
  • Амазон псалэкӀэ
  • Анд псалэкӀэ
  • Антиох псалэкӀэ
  • КуэкӀыпӀэ-боливий псалэкӀэ
  • Кариб псалэкӀэ
   • Ишъхъэрэ-колумбий псалэкӀэ
   • Кубэ псалэкӀэ
   • Доминиканэ псалэкӀэ
   • Панамэ псалэкӀэ
   • Пуэрторико псалэкӀэ
   • Курытвенесуэлэ псалэкӀэ
   • Маракаиб псалэкӀэ
  • Америкэкурыт псалэкӀэ
  • Чили псалэкӀэ
  • Чиэло
  • Колумбиэкурыт псалэкӀэ
  • Экуадор псалэкӀэ
  • Мексикэ псалэкӀэхэр
   • Ишъхъэрэ псалэкӀэ
   • Иукатан псалэкӀэ
  • Парагуай псалэкӀэ
  • Перуан хыӀуфэ псалэкӀэ
  • Ишъхъэрэ-перуан хыӀуфэ псалэкӀэ
  • Риоплато псалэкӀэ
   • Лунфардо
 • Экуадор Гуинеэ псалэкӀэ
 • Филиппин псалэкӀэ
  • Испан-креол псалэкӀэ чавакано