Португалыбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Португалыбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: Português
Къэралхэр: Португал, Бразил, Мозамбик, Ангола
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: ~ 193 млн
Рейтингыр: 7
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Роман гупыр
Ибер-роман гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: латин хьэрыф (португалыбзэ хьэрыфылъэ)
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: pt
ISO 639-2: por
ISO 639-3: por

Португалыбзэ (Português) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, роман бзэ группэм хэту.

Португалыбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 193 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Португал, Бразил, Мозамбик, Ангола.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.