Фолклэнд тIыгухэр

Къыздихар Уикипедиэ
Фолклэнд тIыгухэр
ин-бз. Falkland Islands
исп-бз. Islas Malvinas
Flag of the Falkland Islands.svg Дэмыгъэ Фолклэнд тIыгухэм
Фолклэнд тIыгухэм и нып Фолклэнд тIыгухэм и дэмыгъэ

Кординатхэр: 51°41′00″ с. ш. 59°10′00″ в. д. / 51.683333° с. ш. 59.166667° в. д. (G)

Location map of the Falklands – Alternative version 4.svg
Гоуидзэр: «"Song of the Falklands (Фолклэндхэм я уэрэд)"»
Къэрал уэрэд: «God Save the Queen» (Макъ едэӀун (info))
Щыхалъхьар 1833
Нэхъышъхьэбзэхэр инджылыбзэ
Къалэ нэхъышъхьэр Стенли
Къалэ нэхъ инхэр Стенли
ӀэнатӀэ хабзэр конституциэ пэштыхьей
Пэштыхьэ
Генерал-губернатор
Премьер-министр
Елизавета II
Сандрэ Тайлер-Хьейвуд
Дэвид Кемерон
ШӀыпӀэр
• Псори

12 200 км²
Къэралым и джылэр
• ЗэралъытэмкӀэ (2012)
Ӏувагъыр

2,932[1] цӀыху
0,24 цӀыху/км²
ВКӀуП
  • КъыхэкӀыр (2007)
  • Зы цӀыхум къытехуэр

$164.5 миллиуан  (222-нэ)
$55 400
Валутэр Фолклэнд фунт (FKP)
Интернет-доменхэр .fk
Телефон кодыр +500
Зэманыгъуэхэр -4
Commons-logo.svg Фолклэнд тIыгухэр Уикисурэтылъэм
Falkland-Islands-Terra-2011-01-23-250m.jpg

Фолклэнд тIыгухэр (ин-бз. Falkland Islands, исп-бз. Islas Malvinas) — Ипшъэ Америкэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщхьэр — Стенли. Къэралым хеубыдэр хы тIыгу зэкъом. Хы тIыгухэр Атлантикэ хышхуэм и ипшэ лъэныгъуэмкIэ гъэзахэщ. ЩIыпIэр Британиэшхуэм и хамэ щIыпIахэм язщ. Ауэ щIыпIэр Архентинэм и ейуэ ебж.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Фолклэнд тIыгухэм хеубыдэ хы тIыгу ину тIурэ, нэхъ цIыкIуу 776-рэ. Архипелагыр Ипшъэ Америкэм и дыгъэкъуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ 463 километркIэ IугъэзыкIащ.

И инагъыр — 12 200 км² мэхъу. Хы Iуфэм и кIыхьагъыр 1 300 км нос.

Нэхъ Iэта дыдэу иIэ пIэр — бгы Усборн (705 м), ар хы тIыгу ДыгъэкъуэкIыпIэ Фолклэндым тетщ.

Хы тIыгухэм псы ежэх ин яIэхэкъым, ауэ псы жьгъей куэд яIэхэщ.

Нэхъ ин тIыгухэр:

Хы тIыгухэр
(адыг.)
Хы тIыгухэр
(инджыл.)
Хы тIыгухэр
(эсп.)
Инагъыр,
км²
Жылэ,
цIыху (2006)
1 Баррен Barren Island Isla Pelada 11,5
2 Бивер Beaver Island Isla San Rafael 48,56
3 ДыгъэкъуэкIыпIэ Фолклэнд East Falkland Isla Soledad 6605 2786
4 Джордж George Island Isla Jorge 24
5 ДыгъэкъухьэпIэ Фолклэнд West Falkland Isla Gran Malvina 4532 127
6 Каркасс Carcass Island Isla del Rosario 18,94
7 Кеппел Keppel Island Isla Vigía 36,26
8 Лайвли Lively Island Isla Bougainville 55,85
9 Нью Айлэнд New Island Isla de Goicoechea 11,81
10 Пеббл Pebble Island Isla Borbón 103,36
11 Саундерс Saunders Island Isla Trinidad 131,6
12 Спидуелл Speedwell Island Isla Águila 51,5
13 Уедделл Weddell Island Isla San José 265,8

ТIыгухэм щопсохэ куэду — вымпIухэр, албэтросхэр, нэгъуэщI бзухэр. КъэIэпхъуа колонизаторхэм къыздашауэ хы тIыгум бжэн куэд щыIэщ.

Хы Iуфэхэм деж зэмылIэужыгъуэ хы къэкIыгъэрэ псэущхьэ куэдрэ хэсхэщ.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

ТIыгухэр 1591 гъэм къызэIуихауэ ябж инджылыз хырыс Джон Девис. Ауэ эспанхэми япэу хы тIыгухэр зэIуахахэу ябж. ЦIыху а зэманхэм абы щыпсоуахэкъым.

Зэман зэманкIэ Британиэшхуэмрэ Испанымрэ хы тIыгухэр зэIапаххэу щытащ, ауэ щхьэжи щIыпIэр и ейуэ ибжыжт.

1982 гъэм хы тIыгухэм щхьа инджылыз-архентинэ зауэ къэхъеящ. Архентинэм хы тIыгухэр зэпиубыдыжыпэн щхьа мэлыжьыхым и 2, хы тIыгухэр иубыдащ. Абы къыхэкIыу Британиэшхуэм хы тIыгухэм я деж IэщэкIэ ухуа кхъухьышхуэ игъэкIуащ, къэрукIэ хы тIыгухэр яубыдыжын щхьа.

Зауэр иухащ Архентинэ хэнэу, ауэ иджыри къыздэс хы тIыгухэр и ейуэ ебж.

Иджырей зэманым хы тIыгухэм щхьа Британиэшхуэмрэ Архентинэмрэ иджыри зоныкъуэкъухэр.

Британиэм хы тIыгухэм абы къыхэкIу и дзэхэр нэхъыбэ щещI. Абы къыхэкIыуи Архентинэр нэхъри йоныкъуэкъу Британиэшхуэм.

Жылэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Жылэ ис бжын 2012 гъэм ирагъэкIуэкIам къызэрыхэкIкIэ Фолклэнд хы тIыгухэм щыпсо цIыхухэр 2 932 мэхъухэ. Абы щыщу къалащхьэ Стенли 2 115 цIыхур дэсщ.

Нэхъыбэу щыпсо лъэпкъхэр — инджылызхэр, шотландхэр, ирландхэр, норвегхэр, эспанхэращ.

ЦIыху исым и нэхъыбапIэр инджылыбзэкIэ мэпсалъэхэ, эспаныбзэкIэ псалъэ куэди щопсо.

 • 1931 — 2392 чел.
 • 1946 — 2239 чел.
 • 1953 — 2230 чел.
 • 1972 — 1957 чел.
 • 1980 — 1813 чел.
 • 1986 — 1916 чел.
 • 1991 — 2091 чел.
 • 1996 — 2564 чел.
 • 2001 — 2913 чел.
 • 2006 — 2955 чел.
 • 2008 — 3140 чел.
 • 2012 — 2840 чел.

Экономикэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Фолклэнд тIыгухэм я экономикэр нэхъ епхащ - бжэн зехуэным. ЗэрабжымкIэ хы тIыгухэм 500 000 бжэну щызэрахуэр. Абы нэмыщI бдзэжьей ещэным пщIэщхуэ иIэщ.

Хы Iуфэм деж фэтыджын щIым къыщыщIах.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]