Стенли

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къалэ нэхъышъхьэ
Стенли
ин-бз. Stanley
Aerial photo Port Stanley.jpg
Къэрал Фолклэнд тIыгухэр
Хэку Фолклэнд тIыгухэр
Кординатхэр Кординатхэр: 51°41′30″ ю. ш. 57°50′30″ з. д. / 51.691667° ю. ш. 57.841667° з. д. (G) (Я)51°41′30″ ю. ш. 57°50′30″ з. д. / 51.691667° ю. ш. 57.841667° з. д. (G) (Я)
Щыхалъхьар 1843
Хьэблэм и кум и лъэгагъыр 20 м
нэхъышъхьэбзэ инджылыбзэ
джылэр 2 115[1] цӀыху (2006)
Зэманыгъуэр UTC-3
Официал сайтыр техьэпӀэ (индж.)
Стенли (Фолклэнд тIыгухэр)
Red pog.png

Стенли (ин-бз. Stanley) — Британиэшхуэм и хамэ щIыпIэ департамент Фолклэнд тIыгухэм я къалэ нэхъышъхьэ.

Хэкумэтх[гъэтэрэзын | edit source]

Къалэр Атлантикэ хышхуэм и ипшэ-дыгъэкъухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ гъэзащ. Ипшъэ Америкэм нэс 500 км дэлъщ.

Къалэр тIыгу ДыгъэкъуэкIыпIэ Фолклэндым тетщ, Атлантикэ и хы Iуфэм деж.

КилометрихукIэ дыгъэкъуэкIыпIэкIэ бгъазэм къэралым и аэропорт щытщ.

Тхыдэ[гъэтэрэзын | edit source]

Стенли 1843 гъэм яухуащ, Фолклэнд тIыгухэм я къалащхьэ зэращIыным хуэдэу. Абы япэ хэкум и къалащхьэу щытар Стенли нэхъ ишхъэрэкIэ гъэзауэ щыт Порт-Луис къалэщ.

Къалэм лорд Эдуард Джефри Смит-Стенли и фэеплъу Стенли фIащащ. Абы а зэманым Британиэшхуэм и хамэ щIыпIэхэм и кIэлъыплъэгъуу зэрыщытам къыхэкIыу.

Жылэ[гъэтэрэзын | edit source]

Къалэм 2006 гъэм зэрабжамкIэ 2 115 цIыхуу дэсщ. Къэралым щыпсэ цIыхум и нэхъыбапIэр Стенли дэсхэщ.

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

Гулъытэгъуэ[гъэтэрэзын | edit source]