Стенли

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къалэ нэхъышъхьэ
Стенли
ин-бз. Stanley
Къэрал Фолклэнд тӀыгухэр
Хэку Фолклэнд тӀыгухэр
Кординатхэр Кординатхэр: 51°41′30″ ю. ш. 57°50′30″ з. д. / 51.691667° ю. ш. 57.841667° з. д. (G) (Я)51°41′30″ ю. ш. 57°50′30″ з. д. / 51.691667° ю. ш. 57.841667° з. д. (G) (Я)
Щыхалъхьар 1843
Хьэблэм и кум и лъэгагъыр 20 м
нэхъышъхьэбзэ инджылыбзэ
джылэр 2 115[1] цӀыху (2006)
Зэманыгъуэр UTC-3
Официал сайтыр техьэпӀэ (индж.)
Стенли (Фолклэнд тӀыгухэр)

Стенли (ин-бз. Stanley) — Британиэшхуэм и хамэ щӀыпӀэ департамент Фолклэнд тӀыгухэм я къалэ нэхъышъхьэ.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къалэр Атлантикэ хышхуэм и ипшэ-дыгъэкъухьэпӀэ лъэныкъуэмкӀэ гъэзащ. Ипшъэ Америкэм нэс 500 км дэлъщ.

Къалэр тӀыгу ДыгъэкъуэкӀыпӀэ Фолклэндым тетщ, Атлантикэ и хы Ӏуфэм деж.

КилометрихукӀэ дыгъэкъуэкӀыпӀэкӀэ бгъазэм къэралым и аэропорт щытщ.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Стенли 1843 гъэм яухуащ, Фолклэнд тӀыгухэм я къалащхьэ зэращӀыным хуэдэу. Абы япэ хэкум и къалащхьэу щытар Стенли нэхъ ишхъэрэкӀэ гъэзауэ щыт Порт-Луис къалэщ.

Къалэм лорд Эдуард Джефри Смит-Стенли и фэеплъу Стенли фӀащащ. Абы а зэманым Британиэшхуэм и хамэ щӀыпӀэхэм и кӀэлъыплъэгъуу зэрыщытам къыхэкӀыу.

Жылэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къалэм 2006 гъэм зэрабжамкӀэ 2 115 цӀыхуу дэсщ. Къэралым щыпсэ цӀыхум и нэхъыбапӀэр Стенли дэсхэщ.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]