Jump to content

Валерия Гай Германика

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Валерия Гай Германика
Сурэт
И лэжьыгъэр: режисор
Къыщыхъуар: 1984 гъатхэпэм и 1(1984-03-01)[1] (40 гъ.)
Къыздэхъуар: Мэзкуу, РССЗ
Дунейм щехыжар:
Къэрал зыщыщтэр: Урысей
Наградэхэр: Ника — 2009
Валерия Гай Германика Уикисурэтылъэм

Валерия Гай Германика (къыщыхъуар 1984 гъатхэпэм и 1) — урысейм и режисор, MTV каналым и креатив директор (2010 гъэм щыкӀэдзауэ). Урысейм и режисорхэм я гилдиэм хэт.

ГъащӀэм и тхыдэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Мэзкуу къыщыхъуа. И цӀэдыдэр Валериэ Дудинскэ. Ядэр Игор Дудинскэ, хъыбарышъэлэжьыгъэ. Иджырей и цӀэр и нанэмкӀэ къухуэкӀуа Рым император Луций Корнелий Сулла ицӀэкӀэ траӀуауэ.

Зэреджар кинологу. Зооинженериэм и факултетыр къыуха Тимеразев и академиэм. 2005 гъэм шъхьэхуит школ киномрэ ТВ-мрэ ей «Интерниус»-ым еджа. Германика вегетарианку щыт.

Зэпэубыдыгъэ къыхэкӀауэ, цӀэрыӀуэ зышъар режисорыр 2010 гъэм и пэм урысей каналымкӀэ кинозэпыт къагъэлъагъуа «Школ»-ра.

Трихахэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • 2008 - «Псори лӀэну, сэ скъэнэну»
  • 2010 - «Школ»

ЩӀыхьхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • 2006 - «Кинотавырым» и лауреат кинокӀэкӀ «ПшъашъэжъцӀыкӀухэр» игъэлъэгъуа.
  • 2008 - «Дышъэ камерам» и жури конкурсым хэтам къалъыта дебутхэм я хэтахэм, Критикэм и тхьэмахуэм и щӀыхь Канн фестивалым дежь кино «Псори лӀэну, сэ скъэнэну» шъхьэкӀэ.

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  1. Deutsche Nationalbibliothek Record #1025762304 // Общий нормативный контроль (GND) — 2012—2016.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]