Хы ФӀыцӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Хы ФӀыцӀэ
Black Sea Nasa May 25 2004.jpg
Здыхэтыр: Еуропэ
КӀыхьэгъыр: 1150 км
Бгъуагъыр: 580 км
Инагъыр: 422 000 км²
Ихуэр: 547 000 км³
Ӏуфэм и кӀыхьэгъыр: 3400 км
Кууагъ нэхъ иныр: 2210 м
Кууагъ курытыр: 1240 м
Псызэхэжэм и инагъыр: > 2 млн км² км²
Псы хэлъадэхэр: Дунай, Днестр, Днепр
Commons-logo.svg Хы ФӀыцӀэ Уикисурэтылъэм

Хы ФӀыцӀэ йэ Хы ШӀуцӀэ (аз-бз. Амшын Еиқәа, урбз. Чёрное море, ал-бз.: Μαύρη Θάλασσα, Εύξεινος Πόντος) — Атлантик океаным хэлъадэ хы. Iузэв БосфорымкӀэ Хы Мраморым холъадэ, яужкӀэ Дарданеллэхэм дэжу Хы Эгеймрэ Хы Курытымрэ яхолъадэ. Керч ӀузэвымкӀэ Хы Мыутlэмрэ Хы ФӀыцӀэмрэ зэхолъадэхэ. Хы ФӀыцӀэм ипсыфэмкӀэ Еуропэмрэ Азиэ ЦӀыкӀумрэ я гъунэпкъыр ирокӀуэ.

Зэрзэхэтыр[гъэтэрэзын | edit source]

Иинагъыр км² 422 000 (пэмыкӀыу зэралъытэр км² 436 000). Ибгъуагъыр ишъхъэрэ лъэныкъуэм къыщыкӀэдзауэ ипшъэмкӀэ км. 580, икӀыхьагъыр км. 1 150. Икууагъыр м. 2 210.

ИӀуфэм Ӏут къэралхэр: Урысей, Украинэ, Румыниэ, Болгариэ, Тырку, Азгъей, Хъырцей джоуэ.

Адрей хыхэм зэрамыхьчыр Хы ФӀыцӀэм м. 150 - 200 нэхъ кууэ псэушъхьа зэр хэмысыр, а кууагъым къыщыкӀэдзауэ сероводород куэду хэту йохыр илъашӀэм нэс.

Къалэ нэхъ ин Іутхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Урысейм иІыгъ лъэныкъуэм къалэ хэтхэр

Кхъухь къухьапІэхэр дэту:

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]